ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ หัวหน้าหอผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพึงพอใจ ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 3*

ผู้แต่ง

  • กมลรจน์ กุณราชา 61 ซอย 4 ถ.ราชวิถี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  • อารี ชีวเกษมสุข 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-2504-7777 ต่อ 8036-7 โทรสาร 0-2503 2620 E-mail : nsoffice@stou.ac.th
  • นุศรา วิจิตรแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 90/6 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล

คำสำคัญ:

Job satisfaction, Working environment, Participative management

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของหัวหน้าหอผู้ป่วย (2) ศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3) ศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยสภาพแวดล้อม ในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ และ (5) ศึกษาตัวแปรที่ร่วมทำนาย
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 3

กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 3 จำนวน 212 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบ มีระบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สภาพแวดล้อม ในการทำงานและความพึงพอใจในงาน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามได้เท่ากับ 0.89 0.90 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน  และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเลือกตัวแปรเข้าและออกทีละขั้น

ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (2)
สภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (3) ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (4) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (5) สภาพแวดล้อมในการทำงานและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจ ในงานของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 55.7

คำสำคัญ  : ความพึงพอใจในงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมABSTRACT


The purposes of this descriptive were: (1) to study participation management of head nurses; (2) to examine work environment; (3) to investigate level of job satisfaction of professional nurses; (4) to explore the relationships between participative management of head nurses, work environment, and job satisfaction of professional nurses; and (5) to identify the predictors of job satisfaction of professional nurses In general hospitals in Region 3.
The sample comprised 212 professional nurses who worked at general hospitals in Region 3. They were selected by systematic sampling. Questionnaires were used as research tools including participative management style, work environment, and job satisfaction. The questionnaires were validity tested by experts, and reliability tested of the first to the third sections were 0.89, 0.90 and 0.92 respectively.  Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, median, quartile deviation, Pearson product-moment correlation and stepwise multiple regression.
The major findings were as follow. (1) Participative management of head nurses was rated at the high level. (2) Work environment was rated at the high level.  (3) Job satisfaction was rated at the moderate level. (4) Participative management of head nurses was moderately statistical significant correlated with job satisfaction (p< .01). And work environment was highly statistical significant correlated with job satisfaction (p< .01). (5) Work environment and participative management of head nurses was responsible for 55.7 % prediction (R2 = 0.557) of job satisfaction of professional nurses in general hospitals in Region 3.

Keywords : Job satisfaction, Working environment,

Participative management

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กมลรจน์ กุณราชา, 61 ซอย 4 ถ.ราชวิถี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลกำแพงเพชร

อารี ชีวเกษมสุข, 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-2504-7777 ต่อ 8036-7 โทรสาร 0-2503 2620 E-mail : nsoffice@stou.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นุศรา วิจิตรแก้ว, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 90/6 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล

รองศาสตราจารย์ (ชีวสถิติ)

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย