กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ หัวหน้าหอผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทำงานกับความพึงพอใจ ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 3* Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล