ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนใน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับทักษะ กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • วงศ์สิริ แจ่มฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • สุดกัญญา ปานเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

คำสำคัญ:

Student-Centered Instruction, Attitude, Learning Behavior, Learning Process Skill, Under Graduate Nursing Students

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ และพฤติกรรมการเรียนในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กับทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จำนวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 1) แบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  2) แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ3) แบบสอบถามทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทัศนคติต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอยู่ในระดับเป็นกลาง (= 3.34, S.D. = .38) คะแนนพฤติกรรมการเรียนในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.65, S.D. = .42) คะแนนทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.53, S.D. = .50) ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .38 และ .83 ตามลำดับ)

คำสำคัญ : การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทัศนคติ พฤติกรรมการเรียน ทักษะกระบวนการเรียนรู้

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

Abstract


This descriptive research investigated the relationship among attitude, learning behavior in
student-centered instruction and learning process skill of nursing students in Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan. The samples consisted of 274 nursing students from the first, second, third and fourth year baccalaureate nursing students in 2007 at Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan. The research instrument was questionnaire which included a personal data, attitude toward student-centered instruction, learning behavior in student-centered instruction and learning process skill of nursing students. Data were analyzed by using percentages, means, standard deviations and Peason's product moment correlation coefficients.
The results were as follow. Attitude toward student-centered instruction was at a moderate level
( = 3.34, S.D. = .38).  Learning behavior in student-centered instruction was at high level (= 3.65, S.D. = .42).  Participative instruction and learning process skill of nursing students was at high level (= 3.53, S.D. = .50).  Attitude and learning behavior were positively statistically significant related to  learning process skill of nursing students through student-centered instruction (p < .01, r = .38, r =.83).

Keywords : Student-Centered Instruction, Attitude, Learning Behavior, 
Learning Process Skill, Under Graduate Nursing Students

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วงศ์สิริ แจ่มฟ้า, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

สุดกัญญา ปานเจริญ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย