ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • สุพัตรา จันทร์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
  • สุภาวดี นพรุจจินดา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
  • อุมากร ใจยั่งยืน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

คำสำคัญ:

Factors related, the first licensure examination, bachelor graduates

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ผู้วิจัยศึกษาจากประชากร คือ บัณฑิตพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีที่สำเร็จปีการศึกษา 2556 (เดือนมีนาคม 2557) จำนวน 96 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s Product Moment)

ผลการวิจัยสรุปได้  ดังนี้

1. ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตของสถาบัน
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการสอบครั้งแรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.34, p<.01), (r=.27, p<.01)

2. ปัจจัยด้านการเตรียมตัวก่อนสอบของบัณฑิต ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบัณฑิตปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการสอบครั้งแรก

          ผลการวิจัย ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตพยาบาลในการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการสอบครั้งแรก

คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบ, การสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
             เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

Factors related to the first licensure examination
among bachelor graduates

Abstract

          The purpose of this study was to describe the factors related to the first licensure examination among bachelor graduates from Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi. The sample comprised 96 nurses graduated of the Bachelor of Nursing Program and obtained by purposive sampling. They were examined by the questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, frequency, Percentage and Pearson’s Product Moment.

The results of this study were as following:

1. The curriculum average grade and the preparation for the license examination of the first class of nursing and midwifery show statistically significant relation to the result of the license examination of the first class of nursing and midwifery (r= .34, p< .01), (r=.27, p< .01)

2. The preparing by themselves before the license examination, self-motivation toPrepared for the exam, the academic administrative of nursing college, physical environment show statistically significant no relation to the license examination of the first class of nursing and midwifery.

CONCLUSION The results of this study. Responsible personnel may use to improve teaching learning method in order to enhance the capability of the graduates in license examination of the first class of nursing and midwifery.

KEY WORDS: Factors related, the first licensure examination,
                    bachelor graduates

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

 

สุภาวดี นพรุจจินดา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

อุมากร ใจยั่งยืน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-06-30

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย