รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริม ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล

ผู้แต่ง

  • จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 259 ถ.ชยางกูร ม.13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 ที่อยู่ เลขที่ 235 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
  • ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • ชมนาด วรรณพรศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

คำสำคัญ:

Instructional Model, Metacognitive Strategies, Transfer of Learning, Clinical Problem-Solving

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล  2) สร้างและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล   เป็นการวิจัยและพัฒนาซึ่งแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  ระยะที่ 2 การสร้างและประเมินรูปแบบการเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ จำนวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1)    ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ โครงสร้างและองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิปัญญา เทคนิคและวิธีการสอนที่ใช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิปัญญา กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาล  
2)    รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) หลักการ : ยุทธวิธีอภิปัญญา การเรียนรู้ตามสภาพจริง และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (2) วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาล (3) กิจกรรมการเรียนการสอน:MPME model 4 ขั้นตอน และ (4) การประเมินผล : วัดความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาล  และผลการประเมิน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมระดับมาก


คำสำคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน อภิปัญญา การถ่ายโยงการเรียนรู้ การแก้ปัญหาทางการพยาบาล

 

Abstract


The objectives of this research were : 1) to study basic data for developing an
instructional model through the use of metacognitive strategies in order to enhance ability of transfer of learning and clinical problem-solving for nursing students; 2) to
develop and evaluate the constructed instructional model. This research was a research and development study with procedures following 2 phases; 1) Phase 1:  studying the basic data for developing the instructional model by analysis and synthesis from related document and results of interviews from experts; 2) Phase 2: constructing and evaluating the instructional model. The sample were 7 experts to validate the model. Statistics used for data analysis were mean and standard deviations.
The research results were as follows: 1) The basic data for developing the
instructional model are as follows : structure and component of instructional model through the use of metacognitive strategies, teaching method and technique used with instructional model through the use of metacognitive strategies and teaching activities that enhanced ability of transfer of learning and clinical problem-solving for nursing
students. 2) The developed instructional model consists of four components: (1) the principle component which comprised of metacognitive strategies, authentic learning and constructivism; (2) the objective component which comprised the objective to
develop ability of  transfer of learning and clinical problem-solving; (3) the teaching
activities component which comprised four teaching steps called “MPME Model”; (4) the evaluation component which comprised of the measurement and evaluation of ability of  transfer of learning and clinical problem-solving. The suitability evaluation result of the instructional model was high level.


Keywords : Instructional Model, Metacognitive Strategies, Transfer of Learning,
                 Clinical Problem-Solving

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล, พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 259 ถ.ชยางกูร ม.13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 ที่อยู่ เลขที่ 235 ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

นิสิตระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชมนาด วรรณพรศิริ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย