ผลของโปรแกรมพัฒนาเชิงบวกต่อทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการรับรู้ความสามารถตนเอง และความตั้งใจ ในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นตอนต้น

ผู้แต่ง

  • สุวรรณา ด้วงมหาสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • พรนภา หอมสินธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

คำสำคัญ:

Positive Youth Development, Early adolescents, Premarital sex

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาเชิงบวกต่อทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การรับรู้ความสามารถตนเอง และความตั้งใจในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายและหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 แห่ง และกลุ่มควบคุม 1 แห่ง กลุ่มละ 33 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมพัฒนาเยาวชนเชิงบวก ที่ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ชุดๆ ละ 60 นาที นาน 5 สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อย และการให้ความรู้โดยเพื่อน เช่น การสาธิต การเล่าเรื่อง การฝึกทักษะ เน้นการสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดการทำกิจกรรม ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับ
การเรียนการสอนตามปกติ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t-test และ Independent t-test ผลการ ศึกษาพบว่าภายหลัง
การทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมอิทธิพลทางสังคมมีทัศนคติต่อการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (p < .05) การรับรู้ความสามารถตนเอง (p < .001) และความตั้งใจในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์
(p <.05) มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะว่า กิจกรรมการสร้างบรรยากาศเชิงบวกผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการให้ความรู้โดยเพื่อน สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การรับรู้ความสามารถตนเอง และความตั้งใจต่อการปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ได้

คำสำคัญ : พัฒนาเยาวชนเชิงบวก  วัยรุ่นตอนต้น  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

Abstract
    This quasi - experimental study with nonequivalent control group pretest, posttest design aimed to examine the effects of social influence program on attitudes towards premarital sex, sexual refusal self-efficacy, and intention refuse premarital-sex among early adolescents. The participants were male and female students studying in Grade 7 at Opportunity Expansion Schools located in Bang Lamung, Chon Buri. They were randomly assigned to experimental group (n = 33) and control groups (n = 33). The intervention group received Positive Development Program consisted of five Modules of activities, each modules spend 60 minutes for 5 weeks. The module included interactive learning in small group and peer-led education such as role–plays, storytelling, and skills building. The control group received health education from normal curriculum. The data were collected by self-report
questionnaires, analysed by percentage, mean, standard deviation, dependent t-test and independent
t-test. The findings indicated that students with  Social Influence Intervention course had statistically significant related to  more attitudes towards avoiding premarital sex (p < .05), more sexual refusal
self-efficacy (p < .001), and more intention to sexual refusal (p < .05) than students in the control group. This result suggested activities with positive atmosphere through interactive learning and
peer-led education could enhance premarital sex attitudes, refusal sex self-efficacy, and intention to sexual refusal among early adolescents.

Keywords :  Positive Youth Development;  Early adolescents;  Premarital sex  




Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุวรรณา ด้วงมหาสอน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พรนภา หอมสินธุ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย