ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 1

ผู้แต่ง

  • สุดารัตน์ วันงามวิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก
  • ณิชมน หลำรอด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก
  • ศุชญา โตจันทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

เรียนออนไลน์, นักศึกษาพยาบาล, ตั้งใจเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 1 ประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ 1 ชั้นปีที่ 1-4 การศึกษา 2564 จำนวน 337 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) ทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ 3) แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเรียนออนไลน์ และ 4) แบบสอบถามพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .87, .79 และ .79 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล สถิติสหสัมพันธ์อีต้า และสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า

1. นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับดี (M=98.65, SD=7.83)

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ (r=.32, p<.01) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการเรียนออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r=.45, p<.01)

การส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติทางบวกต่อการเรียนออนไลน์ และสนับสนุนให้บุคคลสำคัญของนักศึกษาเห็นความสำคัญของการเรียนออนไลน์ที่จะนำไปสู่การผลักดันนักศึกษาให้เกิดพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Chaleoykitti, S., Artsanthia, J. & Daodee, M. (2020). The Effect of COVID-19 Disease: Teaching and Learning in Nursing. Journal of Health and Nursing Research, 36(2), 255–262. (in Thai).

Chen, M., Wang, X., Wang, J., Zuo, C., Tian, J. & Cui, Y. (2021). Factors Affecting College Students’ Continuous Intention to Use Online Course Platform. Springer Nature Computer Science, 2, 1-11. https://doi.org/10.1007/s42979-021-00498-8.

Department of Disease Control. (2022). Corona Virus Disease (COVID-19). Retrieved June 20, 2022

from https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e 075e45e5946aa87c96e8ad65.

Gao, L., Phothikiti, K., Vongurai, R. & Kitcharoen, S. (2022). Actors Influencing University Students’ Attitude and Behavioral Intention Towards Online Learning Platform in Chengdu, China. ABAC Assumption University Organization Development Institute Journal Vision. Action. Outcome, 9(2), 21-37.

Hair, F. J., Black, C. W., Babin, J. B. & Anderson, E. R. (2019). Multivariate Data Analysis. (7th ed). New Jersey: Pearson Education.

Kaiwan, Y. (2012). Step by Step SPSS 4. Bangkok: Bangkok Media Center.

Knowles, M. S. (1980). The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy. New Yoke: McGraw-Hill.

Lertsakornsiri, M., Narumitlert, J. & Samutpradit, K. (2021). Factor Effecting on Learning Behaviors with Student’ Online Learning in Saint Louis College from COVID-19 Situation. Journal of Health and Health Management, 7(1), 13-27. (in Thai).

Limpasute, P. (2012). Attentive Behavior of Part-Time Undergraduate Student at Rajabhat Rajanagarinda University, Chachoengsao. Retrieved June 20, 2022 from http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Dev_Psy/Pissanu_L.pdf

Maheshwari, G. (2021). Factors Affecting Students’ Intentions to Undertake Online Learning: an Empirical Study in Vietnam. Education and Information Technologies, 26, 6629-6649.

Maneewongse, N. (2021). Students’ Behaviors and Factors Achieving Online Teaching with Line Application During COVID-19. Journal of Educational Studies, 15(1), 161-173.

Nathai, S. (2017). Factors Affecting Study Intention of Online Master’s Degree in Technology Management Program. Retrieved June 20, 2022 from http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5923032097_7521_6796.pdf. (in Thai).

Network of Rajabhat University. (2021). Online Learning Under the Covid-19 Epidemic. Retrieved June 20, 2022 from https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/contents/20200007/rajabhatPoll.pdf. (in Thai).

Official Statement of the Office of the Prime Minister. (2021). Declaration of an Emergency Situation Pursuant to the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations. Retrieved June 20, 2022 from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ 2564/E/256/T_0001.PDF. (in Thai).

Rahman, H. S., Aziz, M. S., Hussein, R. H., Othman, H. H., Salih Omer, S. H., Khalid, E. S., et al. (2020). The Transmission Modes and Sources of COVID-19: A Systematic Review. International Journal of Surgery Open, 26, 125–136. https://doi.org/10.1016/j.ijso.2020.08.017

Rammaboot, W. (2019). The Relationship Between Learning Behavior and Academic Achievement in the Principle of Accounting of Business Computer’s Students. Retrieved June 20, 2022 from https://research.kpru.ac.th/research2/pages/filere/8442020-01-04.pdf. (in Thai).

Reich, J. & Ruiperez-Valiente, J. A. (2019). The MOOC Pivot. Science. 363(6423), 130–131.

Saeiee, N. (2019). Behavioral Intention in Using Online Learning Under the Covid-19 Epidemic of Students of Silpakorn University Sanam Chandra Palace Campus. Retrieved June 20, 2022 from https://www.researchgate.net/profile/Psychology-And-Guidance-Silpakorn-2 / publication/348364512. (in Thai).

Songthai, N., Yottavee, W. & Saengkhiew, P. (2021). Factors Influencing the Online Learning Behaviors of Nursing Students: The Lower Northern Region. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 13(1), 198-209. (in Thai).

Turner, K., Leungratanamart, L., Niranrat, S., Jarnarerux, J., Wattanakull, B. & Reunreang, T. (2016). Twenty First Century Skills of Nursing Students of Boromarajonani College of Nursing, Chonburi, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(2), 178-193. (in Thai).

Wiersma, W. & G. Jurs, S. (2009). Research Method in Education an Introduction. (9th ed). Massachusetts: Pearson.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-13

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย