การแปลด้วยวิธีกรรมการ: แนวปฏิบัติสำหรับการแปลเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

ผู้แต่ง

  • ปริยศ กิตติธีระศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ธนัตตา สุขสกุลวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศุภชัย รักแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

เครื่องมือวิจัย, การแปล, วิธีกรรมการ, โมเดล TRAPD

บทคัดย่อ

เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ทำให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยที่ได้มีความน่าเชื่อถือ ในปัจจุบันมีการนำเครื่องมือวิจัยที่ถูกพัฒนาในต่างประเทศมาใช้มากขึ้น การแปลเครื่องมือจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่เข้ามาช่วยถ่ายทอดสารจากภาษาต้นฉบับเป็นภาษาเป้าหมาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการแปลด้วยวิธีกรรมการ เนื่องจากเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการแปลเครื่องมือวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ที่ได้มาตรฐาน เท่าเทียมกับต้นฉบับ สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย และมีความโดดเด่นจากวิธีการแปลแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีการประยุกต์แนวคิดของกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการทำงานของคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชำนาญอันหลากหลายมาทำหน้าที่เป็นผู้แปล ผู้ตรวจทาน และผู้ตัดสินผลลัพธ์การแปลร่วมกันตามขั้นตอนที่เรียกว่าโมเดล TRAPD (Translation, Review, Adjudication, Pretesting, and Documentation) ที่ประกอบไปด้วยการแปล, การทบทวน, การตัดสินใจ, การทดสอบ, และการบันทึกผลการแปลที่ผ่านฉันทามติของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้วยจุดเด่นดังกล่าวจึงทำให้การแปลด้วยวิธีกรรมการเป็นวิธีที่มีมาตรฐานในระดับสากลและควรนำมาใช้ในการแปลเครื่องมือโครงการวิจัยในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acquadro, C., Conway, K., Hareendran, A., Aaronson, N., Issues, E. R., & Group, Q. o. L. A. (2008). Literature Review of Methods to Translate Health‐Related Quality of Life Questionnaires for Use in Multinational Clinical Trials. Value in Health, 11(3), 509-521.

Borrisut, P. (1999). Theory and Practice of Translation (3 ed.). The Royal Institute. (in Thai).

Brislin, R. W. (1970). Back-Translation for Cross-Cultural Research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185-216.

Capitulo, K. L., Cornelio, M. A., & Lenz, E. R. (2001). Translating the Short Version of the Perinatal Grief Scale: Process and Challenges. Applied Nursing Research, 14(3), 165-170.

Dept, S., Ferrari, A., & Halleux, B. (2017). Translation and Cultural Appropriateness of Survey Material in Large‐Scale Assessments. Implementation of Large-Scale Education Assessments, 168-192.

Dhamani, K., & Richter, M. (2011). Translation of Research Instruments: Research Processes, Pitfalls and Challenges. Africa Journal of Nursing and Midwifery, 13(1), 3-13.

Douglas, S. P., & Craig, C. S. (2007). Collaborative and Iterative Translation: An Alternative Approach to Back Translation. Journal of International Marketing, 15(1), 30-43.

Ember, C. R. (2009). Cross-Cultural Research Methods: Rowman Altamira.

Eremenco, S. L., Cella, D., & Arnold, B. J. (2005). A comprehensive Method for the Translation and Cross-Cultural Validation of Health Status Questionnaires. Evaluation & the Health Professions, 28(2), 212-232.

European Social Survey. (2018). European Social Survey. London: European Social Survey European Research Infrastructure Consortium: http://www.europeansocialsurvey. org/(22.03. 2017).

European Social Survey. (2022). European Social Survey. London: European Social Survey European Research Infrastructure Consortium: http://www. europeansocialsurvey. org/(22.03. 2017).

European Social Survey–European Research Infrastructure Consortium. (2021). Round 11 Survey Specification for ESS ERIC Member. Retrieved from https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round11

Furukawa, R., & Driessnack, M. (2016). Testing the Committee Approach to Translating Measures Across Cultures: Translating Primary Communication Inventory from English to Japanese. Nursing & health sciences, 18(4), 450-456.

Furukawa, R., Driessnack, M., & Colclough, Y. (2014). A committee Approach Maintaining Cultural Originality in Translation. Applied Nursing Research, 27(2), 144-146.

Harkness, J. (1998). Cross-Cultural Equivalence. Mannheim, Germany. ZUMA.

Harkness, J. (2003). Questionnaire Translation. Cross-Cultural Survey Methods, 1, 35-56.

Harkness, J. (2005). SHARE Translation Procedures and Translation Assessment. The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe: Methodology. Mannheim, Germany: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging, 24-27.

Harkness, J., Pennell, B. E., & Schoua‐Glusberg, A. (2004). Survey Questionnaire Translation and Assessment. Methods for Testing and Evaluating Survey Questionnaires, 453-473.

Harkness, J., Villar, A., & Edwards, B. (2010). Translation, Adaptation, and Design. Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts, 115-140.

Hosanguan, C. (2008). Cross-Cultural Adaptation of the Professional Role Orientation Inventory for Thai dentists. Chulalongkorn Dental Journal, 31. (in Thai).

Kuzenko, H. M. (2017). Translation as cross-cultural communication. Science and Education a New Dimension. Philology, 33(123), 40-43.

Lee, W. L., Chinna, K., Lim Abdullah, K., & Zainal Abidin, I. (2019). The Forward‐Backward and Dual‐Panel Translation Methods are Comparable in Producing Semantic Equivalent Versions of a Heart Quality of Life Questionnaire. International Journal of Nursing Practice, 25(1), e12715.

Maneesriwongul, W., & Dixon, J. K. (2004). Instrument Translation Process: a Methods Review. Journal of Advanced Nursing, 48(2), 175-186.

Martinez, G., Marín, B. V., & Schoua-Glusberg, A. (2006). Translating from English to Spanish: The 2002 National Survey of Family Growth. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 28(4), 531-545.

Medical Outcome Trust. (1997). Trust Introduces New Translation Criteria. Retrieved from http://www.outcomes-trust.org/bulletin/0797blltn.htm

Mohler, P., Dorer, B., De Jong, J., & Hu, M. (2016). Translation. Guidelines for Best Practice in Cross-Cultural Surveys. Ann Arbor, MI: Survey Research Center. Institute for Social Research. University of Michigan.

Nasser, R., & Diefenbach, B. (1996). Cross-Translation of the Job Descriptive Index: Validity and Reliability Procedure for the Translation. Work, 7(1), 3-11.

National Institutes of Health. (2010). Quick Guide for Grant Applications. In.

Ngai, F.-W., Chan, S. W.-C., & Holroyd, E. (2007). Translation and Validation of a Chinese Version of the Parenting Sense of Competence Scale in Chinese Mothers. Nursing Research, 56(5), 348-354.

Sawasdipanich, N., & Tiansawad, S. (2012). Instrument Translation for Cross-Cultural Research: Technique and Issues to be Considered. Thai Journal of Nursing Council, 26(1), 19-19. (in Thai).

Schäffner, C. (1996). Translation as Cross-Cultural Communication. Language, Culture and Communication in Contemporary Europe. Clevedon: Multilingual Matters, 152-164.

Varni, J. (2002). Linguistic Validation of the PedsQLTM-A quality of Life Questionnaire. Mapi Research Institute; 2002. In.

World Health Organization. (2009). Process of Translation and Adaptation of Instruments. Retrieved from http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/.

Youngcharoen, P., & Vincent, C. (2016). Committee Translation Approach Combined with Cognitive Interviews: A Valuable Translation Method. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 20(2), 91-94.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-27

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ