โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชน

ผู้แต่ง

  • เกศกนก แสงอุบล -
  • พัชราภรณ์ อารีย์
  • เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

คำสำคัญ:

ความสามารถด้านนวัตกรรม, ผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาล, พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลเอกชน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล และผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาล 2) ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาล และ 3) ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลระดับสูง จำนวน 202 คน จาก โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แบบสอบถามความสามารถด้านนวัตกรรมและแบบสอบถามผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาลผ่านการหาค่าความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เท่ากับ .93, .95 และ .99 ตามลำดับ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบราคแอลฟา เท่ากับ .96, .95 และ .96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง  ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล และผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาลอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความสามารถด้านนวัตกรรมมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลการดำเนินขององค์กรการพยาบาล (b=0.36, p<0.01 และ b=0.57, p<0.01 ตามลำดับ) พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสามารถด้านนวัตกรรมและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาลโดยผ่านความสามารถด้านนวัตกรรม (b=0.85, p<0.01 และb=0.48, p<0.01 ตามลำดับ) ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.84 และทำนายผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาลได้ร้อยละ 62 (R2=0.62) และ 3) โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ (c2/df=0.00, Degree of Freedom=0, p-value=1.00, RMSEA=0.00)

ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรพยาบาลต้องมีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาลซึ่งพัฒนาเครื่องมือใหม่ที่สอดคล้องกับโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบันบรรลุเป้าหมายในยุคการแข่งขันต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anantharaman, R. N. (2008). Provider-Perceived Dimension of Total Quality Management in Healthcare. Benchmarking: An International Journal, 15(1), 693-722.

Arif, S., & Akram, A. (2018). Transformational Leadership and Organizational Performance: The Mediating Role of Organizational Innovation. SEISENSE Journal of Management, 1(3), 59-75.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improve Organizational Effectiveness Through Leadership. London: Sage Publication.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership. Mahwah, NJ: L. Ilawrence erlbaum.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2006). Research in Education (10thed.). Boston: Pearson Education.

Brislin, R. W. (1970). Back translation for the Cross-Cultural Research. Journal of Cross Cultural Research, 1(3), 185-216.

Butwapee, W., Jaturat, N., & Kuntonbutr, C. (2017). The Mediating Role of Innovation Capabilities between IT Investment and Organizational Performance of the Electronic Industry in Thailand. International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems, 7(2), 1-6. (in Thai).

Cho, J. J., Ozment, J., & Sink, H. L. (2008). Logistics Capability, Logistics Outsourcing and firm Performance in an E-Commerce Market. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(1), 336-359.

Department of health service support. (2020). Announcement of the list of Medical Facilities That Accept Patients Overnight of the Office of Medical Facilities and Medical Practitioners. Retrieved July 15, 2020 from http://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/.

García-Morales, V., Jiménez-Barrionuevo, M. & Gutierrez-Gutierrez, Leopoldo. (2012). Transformational Leadership Influence on Organizational Performance Through Organizational Learning and Innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040-1050.

Gavrea, C., Ilies, L., & Stegerean, R. (2011). Determinants of Organizational Performance: The Case of Romania. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 6(1), 285-300.

Gifford, W., Davies B., Tourangeau A., & Lefebre, N. (2011). Developing Team Leadership to Facilitate Guideline Utilization: Planning and Evaluating a 3-Month Intervention Strategy. Journal of Nursing Management, 19(1), 121-132.

Gray, J. R., Grove, S. K., & Sutherland, S. (2017). Burns and Grove's the Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. Elsevier Health Sciences.

Gupta, K. K., Attri, J. P., Singh, A., Kaur, H., & Kaur, G. (2016). Basic Concepts for Sample Size Calculation: Critical Step for Any Clinical Trials!. Saudi Journal of Anesthesia, 10, 328-331.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. 7thedition, Pearson: New York.

Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (2012). Lisrel 9.1: Lisrel Syntax Guide. Chicago: Scientific Software International.

Kafetzopoulos, D., & Psomas, E. (2015). The Impact of Innovation Capability on the Performance of Manufacturing Companies: The Greek Case. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(1), 104-130.

Khan, R., Bukhari, A., & Channar, Z. A. (2016). Effects of Leadership Style on Health Care Organizational Performance: A Survey of Selected Tertiary Care Hospital in Karachi, Pakistan. International Journal of Economics & Management Sciences, 5(3), 1-8.

Klaywong, C. (2020). The Influences of Transformational Leadership, Organizational Innovation and Change Management on Private Hospital Performance in Thailand. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(4), 127-144. (in Thai).

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Le, P. B., & Lei, H. (2019). Determinants of Innovation Capability: The Roles of Transformational Leadership, Knowledge Sharing and Perceived Organizational Support. Journal of Knowledge Management, 23(3), 527-547.

Matzler, K., Kepler, J., Deutinger, N. & Harms, R. (2008). The Relationship Between Transformational Leadership, Product Innovation and Performance in SMEs. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 21(2), 139-152.

Morales, V., Montes, F., & Jover, A. (2008). The Effects of Transformational Leadership Organizational Performance Through Knowledge and Innovation. British journal of Management, 19, 299-319.

Naala, M., Nordin, N., & Omar, W. (2017). Innovation Capability and Firm Performance Relationship: A Study of Pls-Structural Equation Modeling (Pls-Sem). International Journal of Organization & Business Excellence, 2(1), 39-50.

Ninkitsaranont, P. (2020). Industry Outlook 2020-2022: Private Hospital. Krungsri Research, Retrieved October 20, 2020 from https://www.krungsri.com/en/research/ industry/industryoutlook/Services/.

Noruzy, A., Dalfard, V. M., Azhdari, B., Nazari-Shirkouhi, S., & Rezazadeh, A. (2013). Relations Between Transformational Leadership, Organizational Learning, Knowledge Management Organizational Innovation, and Organizational Performance: an Empirical Investigation of Manufacturing Firms. Int J Adv Manuf Technol, 64, 1073-1085.

Ogolla, A., & Senaji, T. A. (2018). Transformational Leadership and Organizational Performance of State Corporation in Kenya. International Journal of Multidisciplinary Research, 2(3), 12- 21.

Overstreet, R. E., Hanna, J. B., Byrd, T. A., Cegielski, C. G. & Hazen, B. T. (2013). Leadership Style and Organizational Innovativeness Drive Motor Carriers Toward Sustained Performance. The International Journal of Logistics Management, 24(2), 247-270.

Rosenzweig, E. D., Roth, A., & Dean, J. (2003). The Influence of an Integration Strategy on Competitive Capabilities and Business Performance: An Exploratory Study of Consumer Products Manufacturers. Journal of Operations Management, 21, 437-456.

Rowe, W. G. (2001). Creating Wealth in Organizations: The Role of Strategic Leadership. Academy of Management Executive, 15(1), 81-94.

Saichu, N., Aree, P., Sritoomma, N., & Singchungchai, P., (2020). Path Analysis of Transformational Leadership Behavior of Head Nurses, Team Climate for Innovation, Market Orientation Behavior and Service Innovation of Nursing Units in Private Hospitals, Thailand. Thai Journal of Public Health, 5(3), 378-390. (in Thai).

Sangubol, K., Singchungchai, P., Aree, P. (2021). Leadership and Organizational Performance Indicators in Private Sector: A Systematic Review. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 8(3), 1-17. (in Thai).

Saunila, M., Pekkola, S. & Ukko, J. (2014). The Relationship Between Innovation Capability and Performance: The Moderating Effect of Measurement. International Journal of Productivity and Performance Management, 63, 234-249. 10.1108/IJPPM-04-2013-0065.

Schumacker, R. E. & Lomax, R. G., (2010). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. (3rd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Singchangchai, P., Tantapong, U., Hakom, N., Patiganmonthon, N., & Kamolsirianan, P., (2021). Second Order Confirmatory Factor Analysis of an Innovative Work Behavior for First-Line Nurse Managers in Private Hospitals, Journal of Vongchavalitkul University, 34(2), 44-55. (in Thai).

Thudam, P., & Salaebing, M. (2017). The Causal Model of Innovativeness of Halal Food Business in Southern Border Provinces of Thailand. MFU Connexion Journal of Humanities and Social Sciences, 6(2), 189-211. (in Thai).

Van, T. N., Phong, B. L., & Loan T. L. (2018). Antecedents of Innovation Capability: The Role of Transformational Leadership and Organizational Learning. International Journal of Business Administration, 9(5), 1-10.

Waltz, C. F., Strickland, O., & Lenz, E. R. (2010). Measurement in Nursing and Health Research. Springer Publishing Company, New York.

Wang, C. L. & Ahmed, P. K. (2004). The Development and Validation of the Organizational Innovativeness Construct Using Confirmatory Factor Analysis. European Journal of Innovation Management, 7(4), 303-313.

Widiartanto, S. (2013). The Effect of Transformational Leadership on Market Orientation, Learning Orientation, Organization Innovation and Organization Performance (Study on Star-Rated Hotels in Central Java Province, Indonesia. IOSR Journal of Business and Management, 12(6), 8-18.

Xu, G., & Wang, Z. (2008). The impact of Transformational Leadership Style on Organizational Performance: The Intermediary Effects of Leader-Member Exchange. International Conference on Management Science and Engineering 15th Annual Conference Proceedings, 1090-1097. Retrieved November 10, 2021 from https://www.semanticscholar.org/paper/The-impact-of-transformational-leadership-style-.

Yaghoubi, H., Mahallati, T., Moghadam, A. S., & Fallah, M. A. (2014). Transformational Leadership: Enabling Factor of Knowledge Management Practices. Journal of Management and Sustainability, 4(3), 165-74.

Yildiz, S., & Karaka, A. (2012). Defining Methods and Criteria for Measuring Business Performance: A Comparative Research Between the Literature in Turkey and Foreign. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58(1), 1091-1102.

Yıldız, S., Basturk, F., & Boz, I. (2014). The Effect of Leadership and Innovativeness on Business Performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 785-793.

Young, G. J., Charns, M. P., & Shortell, S. M. (2001). Top Manager and Network Effects on the Adoption of Innovative Management Practices: A Study of TQM in a Public Hospital System. Strategic Management Journal, 22(10), 935-951.

Zelbst, P., Green, K., Sower, V., & Abshire, R. (2010). Relationships among Market Orientation, JIT, TQM, and Agility. Industrial Management & Data Systems, 110(5), 637-658.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-20

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย