กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรการพยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล