ผลของโปรแกรมการจัดการความรู้ต่อพฤติกรรมการให้คำปรึกษา เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้บริหารระดับต้น ที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • ปุณปวีร์ กิตติกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • พัชราภรณ์ อารีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, พฤติกรรมการให้คำปรึกษา, โปรแกรมการจัดการความรู้

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาแบบก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความรู้ต่อพฤติกรรมการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้บริหารระดับต้นในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยกึ่งทดลองศึกษาแบบก่อนและหลังการทดลอง 2 กลุ่ม ประชากรคือผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กลุ่มตัวอย่างคำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมช่วยคำนวณขนาดตัวอย่างได้จำนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการจัดการความรู้ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบวัดระดับพฤติกรรมการให้คำปรึกษา เครื่องมือผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน นำมาหาค่าหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.86 และหาความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับที่ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิตที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน   

ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับพฤติกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนใช้โปรแกรมการจัดการความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p > .05 และพบว่าหลังใช้โปรแกรมการจัดการความรู้ มีระดับพฤติกรรมการให้คำปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p < .05 และเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นของกลุ่มทดลองก่อนกับหลังการใช้โปรแกรมการจัดการความรู้ พบว่า มีระดับพฤติกรรมการให้คำปรึกษาหลังทดลองมากกว่าก่อนทดลองและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p < .05

สรุปผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า โปรแกรมการจัดการความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นได้และผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นควรมีการจัดการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jiraphaet, K, Common problems in infants. Documents for the workshop on Advanced course

in breastfeeding: Common problems in breastfed infants, February 6, 2019 at Charoen Thani Hotel, Khon Kaen. 2019 [In Thai].

Unicef, Breastfeeding: A Key to Sustainable Development. [Internet]. March 2016, [cited 2016] Available from:http://www.worldbreastfeedingweek.org/pdf/BreastfeedingandSDGsMessaging%20WBW2016%20Shared.pdf.

Wichitsukon, K. Development of a model for promoting breastfeeding among teachers, Faculty of

Nursing, Chiang Mai University and nurses at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Nurse Message, 41, (Special Edition), pp. 2014 [In Thai].

Wongphinit U. Nurse’s role in promoting exclusive breastfeedingat hospital discharge. The Thai Red

Cross Nursing Journal. 2558; 8(1): 24-33 [In Thai].

Nursing Division, Ministry of Public Health, Roles and duties of registered nurses according to their work practice. Publisher: Tawan Media. 2018. [In Thai].

Corey, G. Theory and Practice of Group Counseling (5thed.). California: Thomson Brook/Cole Inc. 2004.

Chaleoykitti S., Keskomon T., Health Counseling: Development of Quality of Care. Journal of The Police Nurse. 2558; 7(1): 255-262 [In Thai].

Bonnie, R. M., A systems thinking framework for knowledge management. Georgetown:

University Press; 2004.

Permpool S., Knowledge Management in the Development of the Practice Competency of Nursing Supervisors at a the Tertiary Level Hospital in Prachinburi Province. [dissertation]. Bangkok: Christian

University of Thailand; 2013 [In Thai].

Tiansarrd J., Kanogsunthorntrat N., Kitiyakara C., Effects of Counseling and Educational Program based on Motivational Interviewing on Health Behaviors and Clinical Outcomes in Patient with Pre-dialysis Chronic Kidney Disease. Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice. 2018; 5(2): 19-38 [In Thai].

Punjuy R., Lueboonthavatchai, O., Thato R., The Effect of Group Counseling Program on Coping Ability of Caregivers of Schizophrenic Patients in Community. The Journal of Psychiatric Nursing and

Mental Health. 2557; 28(3): 117-129 [In Thai].

Srithammanit T., Effective Human Resource Management of Private Hospital. [dissertation]. Bangkok: Thammasat University; 2016 [In Thai].

Tannukit P., Charanasomboon S., The Development of Competency Training Program for Hospitals First- Line Managers under the Jurisdiction of the Medical Service Department, Bangkok Metropolis Administration. Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital. 2016; 12(2): 16-26 [In Thai].

Charoenboon W., Ujaratana P. Suwankot. K., The Effects of Readiness Preparation for Being Charge Nurses at a Tertiary Level Hospital in the Department of Medical Services under the Ministry of Public Health. Journal of Nakhonratchasima College. 2016; 10 (2): 111-124 [In Thai].

Hannon, P. Succession planning: Developing the next generation of nurse leaders. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in The Graduate School of Texas Woman’s University. College of Nursing. 2014.

Jaowattana Y., Knowledge Management Model for Support and Improve Consulting Services in Information and Communication Technology for private organization. [dissertation]. Bangkok: Sripatum University; 2011. [In Thai].

Trozter, J. P. The counselor and the group: Integrating theory, training, and practice. California:

Wadsworth; 1977.

Karen A, Katherine F, Michelle T. Effects of a randomized counselor trial on the enhancement of prenatal lactation on infant health care. MPH et al. 2006.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-29

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย