ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและ สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยที่มีต่อการรับรู้ด้านทักษะทางปัญญา ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ผู้แต่ง

  • ศิริพร ครุฑกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • นิชดา สารถวัลยแพศย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • พงษ์พินิต ไชยวุฒิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • สุจิรา วิเชียรรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • ศุชญา โตจันทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
  • นงณภัทร รุ่งเนย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการเรียน, สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยพยาบาล, ทักษะทางปัญญา, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ (Descriptive Correlational Research) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเรียน สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย การรับรู้ด้านทักษะทางปัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย ต่อการรับรู้ด้านทักษะทางปัญญา ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย และการรับรู้ด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .90, .97 และ .96 ตามลำดับ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพื้นฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียน สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย และการรับรู้ด้านทักษะทางปัญญา โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.61, 3.64, 3.99 ตามลำดับ)  2) พฤติกรรมการเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านเพื่อน และด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ทักษะทางปัญญา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) โดยพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านทักษะทางปัญญามากที่สุด (r = .58, p < .01) และสภาพแวดล้อมด้านอาจารย์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านทักษะทางปัญญามากที่สุด (r = .54, p < .01) โดยสรุปอาจารย์ควรสร้างสัมพันธภาพทางบวกกับนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางปัญญาให้นักศึกษาพยาบาล

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-11

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย