ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะการดูแลผู้ป่วยปลอดภัยของพยาบาลสี่เหล่า

The Association between Knowledge, Attitude, and Perception of Patient Safety Skills of the Armed Forces Nurses

ผู้แต่ง

  • วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
  • จิรภิญญา คำรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
  • ศุภิศา มาลาฝอย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
  • จตุพร เฉลิมเรืองรอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

คำสำคัญ:

ความรู้, เจตคติ, การรับรู้ทักษะการดูแลผู้ป่วยปลอดภัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ                                              

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติและการรับรู้ทักษะการดูแลผู้ป่วยปลอดภัยของพยาบาลสี่เหล่ากลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลทหารและพยาบาลตำรวจ จำนวน 1,079 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะการดูแลผู้ป่วยปลอดภัยมีค่าความเที่ยง เท่ากับ0.68(KR-20) 0.87 และ0.92 (Chronbach’s alpha coefficient) ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติจำนวนร้อยละและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่าความรู้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับเจตคติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความรู้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการรับรู้ทักษะการดูแลผู้ป่วยปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเจตคติและการรับรู้ทักษะการดูแลผู้ป่วยปลอดภัยมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(r =0.14, p<0.01,r= 0.17, p<0.01, = 0.64, p < 0.01) ตามลำดับ

สรุป ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาโปรแกรมการเพิ่มพูนความรู้ เจตคติ และทักษะการดูแลผู้ป่วยปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดูแลผู้ป่วยปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. World Health Organization. Patient Safety: Making Healthcare Safer. Geneva: World Health Organization; 2017.
2. Saeheng, L., & Nitirat, P. Retrospective Study of Prima Facie Complaints According to Section 57 and 59 of National Health Security Act, B.E. 2545 in Health Settings in the 6th Health Service Region. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin, 2018; 8(2): 1-11. (In Thai)
3. Phanthusat, N., & Thongyu, R. Nursing Practice Guidelines According to Patient Safety Standards. Thai Red Cross Nursing Journal, 2017; 10(2): 1-13. (In Thai)
4. Paorohit, W., Amornrattanathada, C.,&Khamrath, J. The Relationships of Knowledge, Attitude and Perceive of Patient Safety Skill of the Senior Air Force Student Nurses, Royal Thai Air Force Nursing College. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 2018; 19(2): 241-248. (In Thai)
5. Kaewsomee, S.,Wattayu, N., &Suwannarop, N. Factor Related to Nursing Practice for Patient Safety OF Registered Nurses in Community Hospitals, Phetchabun Province. Journal of Nursing Science, Chulalongkorn University ,2017; 29(3): 101-112.(in Thai)
6. Thongtip, S., & Chalongsuk, R., Professional Nurse’s Knowledge and Practice for Patient Safety Goal, (SIMPLE Indicator) at Pranangklao Hospital, Nonthaburi Province. Thai Bulletin of Pharmaceutical Science, 2015; 9(2), 18-31.(in Thai)
7. Huttakee, P., & Kaewsongk,P.The Relationship between the Knowledge, Attitude, and Perceived Nursing Skill Based on Patient Safety of Professional Nurses in Police General Hospital. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 2019; 20(2): 360-369. (in Thai)
8. Singh, I.N. & Malaviya, A.N. Long Distance Truck Drivers in India: HIV Infection and Their Possible Role in Disseminating HIV into Rural Areas. International Journal of STD and AIDS, 1994;( 5): 137–138.
9. AbuAlRub, R. F., &Abu Alhijaa,E. H. The Impact of Educational Interventions on Enhancing Perceptions of Patient Safety Culture Among Jordanian Senior Nurses. Nurses Forum, 2014, 49(2): 139-150.
10. Boonbumroe, S. Work safety behaviors of Nurse in Maharat Nakhon RatchasimaH, Naknon Ratchasima. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 2014; 20(2): 82-92. (in Thai)
11. Napradit, A. Knowledge Attitudes and Practices of Standard Precaution among Personnel. Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center,2016; 33(1): 6-19. (in Thai)
12. Jirapeat, V. & Jirapeat, K. Patient Safety Management: Concept, Process and Guideline for Clinical Safety Practice. Bangkok: Eleven colors, 2007. ( in Thai )
13. Nantsupawat, R., Junmahasathien, S., Phumvitchuvate, L., Charuwatcharapaniskul, U., Chareaonsanti, J., Keitlertnapha ,P., &Sunthorn, V. Patient Safety Culture and Nursing outcome Professional Nurse in Northern RegionalH. Nursing Journal, 2012; 38(4): 9-11. ( in Thai)
14. Chaleoykitti S., Kamprow P., & Promdet S. Patient Safety and Quality of Nursing Service. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 2017; 18(1): 94-103. (in Thai)
15. Thiangchanya, P., Peeravud, J., Thanapattaraporn, M., & Ramkeaw, K. Nurses’ Role in Enhancing¬patient Engagement in Safety. Songklanagarind Journal of Nursing, 2016; 36(3): 247-260. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-02

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย