ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติและทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล

The Effects of Breast Self-Examination Acquisition Program on Knowledge, Attitude and Breast Self–Examination Skill Among Nursing Students

ผู้แต่ง

  • ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
  • วิรดา อรรถเมธากุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
  • ศิวะพร ประยูรเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

คำสำคัญ:

โปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง, ความรู้, เจตคติ, ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรี และมีแนวโน้มการเกิดโรคในสตรีอายุน้อยลงเพิ่มมากขึ้น
การตรวจเต้านมด้วยตนเองสามารถช่วยค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกได้  การวิจัยนี้เป็นแบบกึ่งทดลองหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติและทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลปี 2 จำนวน 87 คน ได้รับโปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ประยุกต์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความรู้ แบบสังเกตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองเมื่อสิ้นสุดโครงการทดลอง 1 เดือน มีค่าความเชื่อมั่น 0.45 0.79 และ 0.47 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรรณนา แสดงจำนวนและร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที (Paired t-test)

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เจตคติ และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองหลังเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น (Mean=9.61, 12.67 Mean =4.23, 4.53 และ Mean =8.74, 12.48 ตามลำดับ)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

สรุป โปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สามารถนำมาใช้ในการสอนนักศึกษาพยาบาลในการตรวจเต้านมด้วยตนเองและเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขนำไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรีด้านการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยใช้ในการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

References

REFERENCES
1. World Health Organization. (2019). Breast Cancer: Diagnosis-Screening. [Internet].[cited 2019/12/23]. Available from: https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/.
2. National Cancer Institute. Hospital Cancer Registration, 2018.Bangkok: Newthammada Limited Printing, National Cancer Institute 2019. (in Thai).
3. American Cancer Society [Internet]. Breast Cancer Survival Rates. [cite 2019 /12/2]. Available from :https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer diagnosis/breast-cancer-survival-rates.html.
4. Didarloo, A., Nabilou, B., & Khalkhali, R. Psychosocial Predictors of Breast Self-Examination Behavior among Female Students: an Application of the Health Belief Model Using Logistic Regression. BMC Public Health. 2017; 17(861): 1-8.
5. Latif, R. Knowledge and Attitudes of Saudi Female Students towards Breast Cancer: A Cross Sectional Study. Journal of Taibah University Medical Sciences, 2014; 9(4): 328-334.
6. Lavdaniti, M. Perceptions and Health Beliefs of Greek Nursing Students about Breast Self- Examination: A Descriptive Study. Journal of Nursing Practice, 2015; 21(6): 882-888.
7. Chinpattanawongsa, A. & Suwanpatikorn, K. Relationship Studies During the Benefit Awareness Perception, Obstacle, and Cognitive Ability and Behavior Self-Examination of Nursing Students. Public Health Journal. 2014; 28(3): 14-26. (in Thai).
8. Tiangkamol C, Wutikul Y, Throrungraung A. Relationships between Personal Factors, Belief of Health and Breast-Self Examination Behaviors of Nursing Student in the Police Nursing College Journal of Police Nursing. 2009 ;1(1): 99-112. (in Thai).
9. Jiteure, S., Chantawong, C., Krungkripetch, N. Effects of Motivation Program on Breast
Self Examination of Early Adult Females in Khlung Municipality, Khlung District,
Chanthaburi Province. Journal of Prapokklao Hospital Clinic Medical Education Center.
2017; 34 (1): 40-53. (in Thai).
9. Wiriya-alongkorn, W., et al. Effects of Breast-Examination Acquistion Program on
Knowledge, Attitude and Accuracy of Practice of Breast Self-Examination among
Female Village Health Volunteers in Wangchan District, Rayong Province. Thammasat
Medical Journal. 2015; 15(2): 282-290. (in Thai).
11. Nunyhakaew, K., et al. Results of Support and Education Programs to Knowledge and
Behavior Breast Self-examination in Nursing Students Phayao University. Thai Journal
of Nursing Council. 2016; 31(2). 69-80. (in Thai).
12.Kolb AY, Kolb D. Learning Style and Learning Spaces: Enhancing Experimental Learning in Higher Education. Acad Manag Learn Edu J.2005; 4(2):193-212.
13. Wutticha, P., Rachakit N., and Maiarint, R. Evaluation of Breast Self-Examination among
Eomen in Chiangrai Province in BSE Program to Continue the Desire of the Royal
Grandmother. Chiangrai Medical journal. 2017; 9(1) : 56-70. (in Thai).
14. Wiriya-alongkorn, W., et al. Effects of Breast-examination Acquistion Program on
Knowledge, Attitude and Accuracy of Practice of Breast Self-examination among
Female Village Health Volunteers in Wangchan District, Rayong Province. Thammasat
Medical Journal. 2015; 15(2): 282-290. (in Thai).
15.Thinhanwong, S. Participatory Learning: From Theory to Practice in Children’s Literature
Course. Faculty of Humanities and Social Science. 2015; 17(1): 1-11.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-23

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย