อำนาจการทำนายของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาล เมืองสุรินทร์

The predictive power of the self-esteem on happiness of aging people in Muang Surin Municipality

ผู้แต่ง

  • ธิดารัตน์ คณึงเพียร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • สุขุมาล แสนพวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง, ความสุข

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ความเสื่อมถอยตามวัย การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสุขสำหรับสูงอายุ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอำนาจการทำนายของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ ฌ)ฯการวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย  กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุ 84 คน ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความ รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และแบบวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นแบบวัดมาตรฐานจึงไม่ได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าความเที่ยงด้วย สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้เท่ากับ 0.82 และ 0.94  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติถดถอยอย่างง่าย

          ผลการวิจัย พบว่าผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.4)  อายุเฉลี่ย 70.34 ปี มีรายได้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 69)  มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 71.4) และโดยส่วนใหญ่มีระดับความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป
(≤ 26 คะแนน ร้อยละ 73.8) ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองอยู่ในระดับปานกลาง (Mean= 2.69 S.D.=0.563)  และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสามารถทำนายความสุขของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

สรุป; บุคลากรทางสุขภาพควรมีจัดกิจกรรมการส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความสุขในผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES:
1. Gray R, Thongthai V, Suwannoppakoa R.Happyness is Universal. Bankok:
Charansanitwong Printing; 2010. (in Thai)
2. Tayapong, W. Happyness is Universal. Mental Heath Foundation. Suanprung Hospital. [Internet]; [cited2019/ 4 /12]. Available from: http://www.mentalhealth-fsp.org/2184
3. Mental Health Care Department. Ministry of Public Health. The Mental Health
Queationair: Happiness Indicator -15 Items. Nontaburi: Ministry of public health; 2011.(in Thai)
4. The College of Population Studies, Chulalongkorn University. Aging Suvey in Thailand. The Aging Happiness Survey of Population College. the College of Population Studies. [Internet]; [cited2019/ 4 /12] Available from: http://www.cps.chula.ac.th/newcps/hot_news_detail
5. Boontoch, k & Nuntaboot, K. Happiness, Distress and Mental Health of the Elderly in a Community in the Upper North Region of Thailand. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 2017; 62(3): 257-270.(in Thai)
6. Nuntasupawat.w. Th Elderly Nusing The Challenge with the Aging Population. 2 ed Khonkhan: Khonkhan Printing; 2009.(in Thai)
7. The Office of Health Promotion Foundation. Support the ฎlderly to ฉreate "5 ฏimensions of appiness" [Internet];[cited2020/4/6].. Available
from: https://www.thaihealth.or.th/Content/41860
8. Rosenberg, M. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton: Princeton University Press; 1965.
9. Cheng H & Furnham, A. Personality, Self-Esteem, and Demograhphic Prediction of Happiness and Depression. Pers Individ Dif, 2003: 34; 921-942.
10. Wanavisa Chaiyo The Research on the Concept of Happiness in the Elderly: A Case of Ban Wai Tong Niwet. Department of Humanities, Faculty of Humanities, Chiang Mai University; 2012
11. Muang Surin Manuplicity. The Elderly Information 2019. Muang Surin Manuplicity: Division of Public Health and Environment. Muang Surin Manuplicity.2019. .(in Thai)
12. Academic and Planning Division. Muang Surin Manuplicity. Surin Municipality Development Plan (2018-2019). Policy and Planning Analysis Section: Academic and Planning Division of Muang Surin Municipality.2019.(in Thai)
13. Cohen J. Quantitative Methods in Psychology: A Power Primer. Psychological Bulletin 1992;112(1)155- 9.
14. Mahasitiwat.Y. The Relationship between Perception of Biopsychosocial Self
Esteem and Health Behavior of Elderly People in Muang District of Saraburi Province. The Thesis of Master Degree, Adult Nursing. Mahidol university; 1986.(in Thai)
15. Khanthong.P. et al. Hapiness and Satisfaction of Elderly in NongKhon Subdisdrict, Mueang District Ubonratchatani province. Journal of Traditional Thai Medical Research 2017; 3 (2): 7-15.(in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-23

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย