คุณภาพชีวิตนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

The Quality of Life of Students in Saint Louis College

ผู้แต่ง

  • มาลีวัล เลิศสาครศิริ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • จุรีย์ นฤมิตเลิศ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • อนุชา พรมกันยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, นักศึกษา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

    

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง เพื่อศึกษาลักษณะและความแตกต่างคุณภาพชีวิตนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะจิตวิทยา จำนวน 256 คน ปีการศึกษา 2562 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช่ในวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Office of the Prime Minister. National Education Act (No.3) 2010. (in Thai)
2. Higher Education Act B.E. 2562. Government Gazette May 1, 2019. (in Thai)
3. Thongsuk, S., Putawatana, P., & Orathai, P. Health Promoting Behaviors of Ramathibodi Nursing Students. Ramathibodi Nursing Journal.2012; 18 (2): 178-189. (in Thai)
4. Student Development Center St. Louis College. Summary of Illnesses of St. Louis College Students from Jan, 61-Dec, 61. Bangkok: Saint Louis College, 2018. (in Thai)
5. Insee, Ch. Nursing Life Quality Research Report in Private Educational Institutions in the Northeast Region of Thailand. Udon Thani: Ratchathani University, Udon Thani Campus, 2011. (in Thai)
6. WHOQOL Group. WHO-BREF: Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the Assessment. Geneva: WHO, 1998.
7. Lertsakornsiri, M., & Khampunyo, C. Factors Associated with Health-Promoting Behaviors of Nursing Students at Saint Louis College During Practice in the Health Care Service. Naresuan University Journal: Science and Technology, 2017; (25)3: 67-76. (in Thai)
8. Poomjan, P. The Study of Quality of Life of Preclinical Medical Students at Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Siriraj Medical Bulletin, 2017; 10: 10-17. (in Thai)
9. Kingkaew, J., & Boonmark, N. Quality of life among nursing students in Chalermkanchana Si Sa Ket University. Journal of Sakon Nakhon Hospital, 2018; 21(3): 105-117. (in Thai)
10. Khamudom, P. The Development of Life Quality for Nursing Students of Nursing Colleges in Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development North Eastern Region. The Thesis of Master Degree of Educational Research and Evaluation Nakhon Ratchasima Rajabhat University; 2017. (in Thai)
11. Yamane, T. Statistic Introductory Analysis. Harper International Edition, Tokyo, Japan, 1973.
12. Sinsawad, P., & Pittard, B. Factors Related to Quality of Life of Nursing Student at Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi. Kuakarun Journal of Nursing, 2016; 23(1): 7-20. (in Thai)
13. Srisatinarangul, B. The Methodology in Nursing Research. 5thed. Bangkok: U and I Intermedia, 2010. (in Thai)
14. Lertsakornsiri, M., & Phengpanich, W. Factors Affective on Quality of Life of Nursing Students in the Private Higher Education Institution Bangkok Metropolis. Journal of Nursing and Education, 2020; 13(2): 93-106. (in Thai)
15. Cruz, J.P., Felicilda-Reynaldo, R.F.D., Lam, S.C., Machuca Contreras, F.A., John Cecily, H.S. & Papathanasiou, I.V., et al. Quality of Life of Nursing Students from Nine Countries: A Cross-Sectional Study. Nurse Education Today, 2018; 66: 135-142.
16. Unchoen, K. The students quality of life Suranaree University of Technology. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology, 2014. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-13

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย