ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ

Intention to Stay in Primary Care Unit among Nurses

ผู้แต่ง

  • อรจิรา วรรธนะพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  • ทัศนีย์ รวิวรกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เพลินพิศ บุณยมาลิก มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ความตั้งใจคงอยู่ในงาน, พยาบาลวิชาชีพ, หน่วยบริการปฐมภูมิ, ความผาสุกในครอบครัว, ความพึงพอใจในงาน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตบริการสุขภาพภาคเหนือ จำนวน 236 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google forms ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.5) มีความตั้งใจคงอยู่ในงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ อยู่ในระดับสูง (Mean = 2.62, S.D. = 0.62) โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ความผาสุกในครอบครัว และระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ความพึงพอใจในงาน และความผาสุกในครอบครัว สามารถร่วมกันทำนายความตั้งใจคงอยู่ในงานได้ร้อยละ 22.5 (F = 22.512, p-value < .001)

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้บริหารควรมีการประเมินภาระงาน และจัดสรรทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานให้เพียงพอกับปริมาณของงาน ให้ความเป็นธรรมในการประเมินผลงาน รวมทั้งให้รางวัลเมื่อปฏิบัติงานได้ดีหรือบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิได้พัฒนาตนเองตามความต้องการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงาน และควรส่งเสริมการสร้างความผาสุกในครอบครัวให้กับพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้สามารถส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Thongniran, N. Intention to Stay in Occupation of Registered Nurse at a Community Hospital Region 1: Central, Thailand. Journal of Nursing Division, 2014; 42(3): 69-83. (in Thai)
2. Nursing Division, Ministry of Public Health. Standard of Community Nursing. 2nd ed. Bangkok: Thammasat University, 2001. (in Thai)
3. Sawaengdee, K. Analyses of Workload and Productivity of 12 Public Hospital Nurses in Region 2 of Thailand. Journal of Health Science, 2015; 24(4): 741-750. (in Thai)
4. Srisuphan, W. & Sawaengdee, K. Policy Recommendation to Solve the Problem of Professional Nurse Shortage in Thailand. Thai Journal of Nursing Council, 2012; 27(1): 5-12. (in Thai)
5. Ellenbecker, C. A Model of Job Retention for Home Health Care Nurse. Journal of Advanced Nursing, 2004; 47(3): 303-310.
6. Khaowphong, W. Factors Predicting Job Satisfaction and Intent to stay of Professional Nurses in Private Hospitals of the Eastern region. Master of Nursing Science Program in Nursing Administration Thesis. Burapha University, 2013. (in Thai)
7. Caldwell, S. M. Measuring Family Well-being: Conceptual Model, Reliability, Validity, and Use. In C.F. Waltz and O.A. Stickland (Eds.) Measurement of Nursing Outcome. New York: Springer Publishing Company, 1988: 396-422.
8. McCarhy, G., Tryrell, M. P., & Lehan, E. Intention to Leave or Stay in Nursing. Journal of Nursing Management, 2007; 15(3): 248-255.
9. Likitpornswan, O. Factors Related to Family Well-being among Public Health Nurses in the Department of Health under Bangkok Metropolitan Administration. Journal of Public Health Nursing, 2009; 24(3): 1-20. (in Thai)
10. Spector, P. Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes and Consequences. London: Sage Publication, 1997.
11. Boyle, D. M., Bott, M. J., Hansen, H. E., Woods, C. Q., & Taunton, R. L. Manager’ Leadership and Critical Care Nurses’ Intent to Stay. American Journal of Critical Care, 1999; 8(6): 361-371.
12. Wayne, W. D. Biostatistics: A Foundation of Analysis in the Health Sciences. 6th ed.
John Wiley & Sons, Inc., 1995: 180.
13. Boonnasa, W. Relationship of Intention to Stay, Personal Work Goal and Goal Commitment: A Case Study of a Hospital. Master of Arts (Liberal Arts) Thesis. Thammasat University, 2007. (in Thai)
14. Srisatidnarakul, B. Leadership and Strategic Management in Nursing Organization for the 21st Century. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House, 2008. (in Thai)
15. Thanaoakkharasahwat, W. The Relationship between Quality of Work Life with Job Retention of Professional Nurses in Primary Care Units Region 3. Master of Nursing Science (Nursing Administration) Thesis. Naresuan University, 2014. (in Thai)
16. Sriprasirt, J. Attitude toward Retention, Subjective Norm, Perceived Retention Control and Intention to Stay among Professional Nurses in Tertiary Hospitals, Northern Region. Master of Nursing Science (Nursing Administration) Thesis. Chiangmai University, 2007. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-13

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย