บันทึกภาคสนาม : เครื่องมือสำคัญของนักวิจัยเชิงคุณภาพ

บันทึกภาคสนาม : เครื่องมือสำคัญของนักวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง

  • เยาวลักษณ์ มีบุญมาก
  • เพ็ญจมาศ คำธนะ
  • ศริณธร มังคะมณ
  • ลักคณา บุญมี
  • จิริยา อินทนา
  • ปาริชาต ญาตินิยม
  • ิลิต ศิริทรัพย์จนันท์

คำสำคัญ:

บันทึกภาคสนาม, นักวิจัยเชิงคุณภาพ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบันทึกภาคสนาม (Field Notes) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ และเป็นสิ่งที่ช่วยนักวิจัยสร้างข้อสรุป หรือผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ  เนื้อหาในบทความนี้ประกอบด้วย การกล่าวถึงความสำคัญ/ความหมายของบันทึกภาคสนาม  วัตถุประสงค์ หลักการสำคัญ  องค์ประกอบของการเขียนบันทึกภาคสนาม  รูปแบบการบันทึกภาคสนาม พร้อมยกตัวอย่างการบันทึกภาคสนามตามระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย เช่น การบันทึกภาค สนาม จากงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา  การบันทึกภาคสนามจากงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์  การบันทึกภาค

สนามจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ  และการบันทึกภาคสนามตามเป้าประสงค์ เช่น การบันทึกภาคสนามในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม  เป็นต้น  นอกจากนั้นยังสะท้อนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะบุคลิกภาพ ของนักวิจัยที่จะช่วยให้การบันทึกภาคสนามมีความสมบูรณ์  นำไปสู่การสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีคุณภาพ  เป็นข้อมูลทางการวิจัยที่ช่วยให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Jantawanit, S. Qualitative Research Methods. Bangkok: ChulaPress; 2018. (in Thai)
2. Sanjek, R. Fieldnotes The Makings of Anthropology. USA: Cornell University Press.
1990.
3. Bogdan, R. and Biklen, S. K. Qualitative Research for Education: An Introduction to
Theory and Methods. Toronto: Allyn and Bacon. 1982.
4. Fetterman, D.M. Ethnography : step by step. SAGE Publications; 1989.
5. Shouto, N. Qualitative research. Bangkok: Matspoil company; 2002. (in Thai)
6. Morse, M.J. and Field, A.P. Nursing Research The Application of Qualitative
Approaches. Spain: GraphyCems; 1996.
7.Schatzman, L., and A, Strauss. Field Research. Englewood Cliffes: Frentice-Hall; 1973.
8. Nilvarangkul, K. Action research for community nurses. Klangnanavithaya: Khonkaen province; 2015.
9. Chirawatkul, S. Qualitative study in nursing. Bangkok: Vittayapat Press; 2012. (in Thai)
10. Merriam, S.B. Qualitative research : A guide to Design and Implementation. San
Francisco: Jossey Bass; 2009.
11. Kutsche, P. (1998). FIELD ETHNOGRAPHY A Manual for Doing Cultural Anthropology.
New Jersey: Prentice Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-18

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ