ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ในหน่วยระบบความผิดปกติของเลือดและส่วนประกอบของเลือด

Effect of Cooperative Learning with Jigsaw II Technique on Blood Diseases Learning Achievement and Satisfaction of Third Year Nursing Students

ผู้แต่ง

  • สาธิมาน มากชูชิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

คำสำคัญ:

การเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยระบบความผิดปกติของเลือด และส่วนประกอบของเลือดก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจักกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 ในหน่วยระบบความผิดปกติของเลือด และส่วนประกอบของเลือด ซึ่งรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลัง (One group pre – post test design) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดทุกคน เป็นจำนวน 71 คน โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และสุ่มนักศึกษา 12 คน เพื่อประเมินสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 จํานวน 1 แผน เวลา 6 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 14 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 16 ข้อ และแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง เพื่อสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบค่าที (Paired sample t-test)

          ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 (Mean = 11.14 SD = 1.90) สูงกว่าก่อนเรียน (Mean = 8.27 SD = 1.47) และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยระบบความผิดปกติของเลือด และส่วนประกอบของเลือด เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.000)

          ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 ช่วยส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลสูงขึ้น และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 อยู่ในระดับดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Visudtibhan, P., J., Disorntatiwat, P. Learning Style Preferences of Nursing Students at Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Nursing Journal of the Ministry of Public Health. 2015; 25(1): 70-82. (in Thai)
2. Phothidara, Y. Nursing Education Management: For Student Generation Y. Journal of Nursing Science & Health. 2011; 34(2); 61-69. (in Thai)
3. Lekjaroen, S., Ruamsuk, S. A Comparson of The Achievement of Prathomsuksa One Student on Word Spelling Ablities Taught by Using Cooperative Learning TGT Technique and Conventional Method. Silpakorn Education Research Journal. 2013; 5(1): 132-143. (in Thai)
4. Sinpeng, D., Developing learners into a learning society: A centralized, student-centered learning management system (2nd). Bangkok: Chulalongkorn University; 2553. (in Thai)
5. Khanommani, T., Teaching Knowledge to Effective Learning Process. (17nd). Bangkok: Chulalongkorn University; 2556. (in Thai)
6. Jirubpapa, M., Effective of Nursing Students’ Learning by Using Cooperative Learning Team game Tournament Technique. In Teerasin Wongvipart. The 1St National Conference; July 29, 2016, Ubonratchathani, Thailand. 14-24. (In Thai)
7. Vithayachockitikhun, N., Kaewkulpat, S., Development of Jigsaw Cooperative Learning Technique to Enhance Learning Outcomes of Nursing Students Undertaking Bachelorof Nursing Science Pro-gram Boromarajionani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan. Nursing Journal of the Ministry of Public Health. 2017; 27(special): 158-171. (in Thai)
8. Chompoopong, W., Effects of Cooparative Learning by Using Jigsaw Technic on Thailand Geography Lesson of Matthayomsuksa 1 Students, Tessaban 4 School (Chowwanapreechautit). Veridian E-Journal Silpakorn Universitl, Socaial Sciences and arts. 2013; 6(2): 597-611. (in Thai)
9. Jandaeng, S., Effects of Leaning by CO3Operative’s Instructional Package on Learning Achievement and Teamwork’s Ability, Science Subject of Pathomsuksa 6 Students. Veridian E-Journal Silpakorn Universitl, Socaial Sciences and arts. 2013; 6(2): 567-581. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-11

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย