กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบจิ๊กซอร์ 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ในหน่วยระบบความผิดปกติของเลือดและส่วนประกอบของเลือด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล