ผลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น

The Effect of Gender and Personality Differences in Young Adults on The Emotional Valence of Thai Words and Digitized Sounds

ผู้แต่ง

  • พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  • เสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พีร วงศ์อุปราช มหาวิทยาลัยบูรพา
  • กนก พานทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

อารมณ์ด้านความประทับใจ, คำภาษาไทย, เสียงดิจิทัล, ผู้ใหญ่ตอนต้น

บทคัดย่อ

บุคคลที่มีบุคลิกภาพและเพศแตกต่างกัน เมื่อมองคำภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัล ด้านความประทับใจมีอารมณ์ลักษณะพึงพอใจและลักษณะไม่พึงพอใจแตกต่างกัน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกิจกรรมการทดลองมองคำภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น ศึกษาอารมณ์ด้านความประทับใจในเชิงพฤติกรรมขณะมองคำภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ จำแนกตามเพศและบุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นกิจกรรมการทดลองมองคำภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก (SAM) ด้านความประทับใจ และเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง NeuroScan System วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Two-Way ANOVA ผลการวิจัยปรากฏว่า

  1. 1. กิจกรรมการทดลองมองคำภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น ประกอบด้วย กิจกรรม 2 ชุด ชุดละ 14 สิ่งเร้า จำแนกตามลักษณะอารมณ์ คือ ลักษณะ
    พึงพอใจและลักษณะไม่พึงพอใจ
  2. 2. ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยมีอารมณ์ด้านความประทับใจในลักษณะพึงพอใจและลักษณะไม่พึงพอใจมากกว่าบุคลิกภาพแบบกลาง ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          สรุปได้ว่า ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีบุคลิกภาพต่างกัน ขณะมองคำภาษาไทยและฟังเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจ มีอารมณ์ด้านความประทับใจ ลักษณะพึงพอใจและไม่พึงพอใจแตกต่างกัน

References

1. Kalat, J.W. Biological Psychology. Boston: Copyrighted Material, 2016.
2. Santrock, J.W. Life-span Development. 11thed. New York: McGraw-Hill College, 2008.
3. Buechel, S. & Hahhn, U. EMOBANK: Studying the Impact of Annotation Perspective and Representation Format on Dimensional Emotion Analysis. Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics April 3-7, 2017: 578–85.
4. Soares, A.P., Pinheiro, A.P., Costa, P.T. & McCrae, R.R. Affective Auditory Stimuli: Adaptation of the International Affective Digitized Sounds (IADS-2) for European Portuguese. Behavior Research Methods, 2013; 45(4): 1168-81.
5. Costa, P.T. & McCrae, R.R. Revised NEO Persondity Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-factor Inventory (NEO-FF) Professional Manual. Odessa, Florida: Psychological Assessment Resources, 1992.
6. Sripornngan,T., Chadcham, S., & Sudhasani, S. Development of the Thai Affective Picture Bank System. Research Methodology & Cognitive Science, 2015; 13(2): 57-69. (in Thai)
7. Phusuwan, T., Chadcham, S., & Thepsateephol, S. Development of the Thai Affective Digitized Sounds Bank System. Dissertation of Doctoral Degree of Philosophy. Chonburi: Burapa University, 2017. (in Thai)
8. Ngampom, J., Chadcham, S., & Wongopajach, P. The Affective Norms for Thai Worde (Thai-ANW) Bank System. Dissertation of Doctoral Degree of Philosophy. Chonburi: Burapa University, 2017. (in Thai)
9. Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. Memory Training Program for Dementia with BPSD. Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of Public Health, 2013. (in Thai)
10. Lazarus, R. S. Progress on a Cognitive-motivational-relational Theory of Emotion. American Psychologist, 1991; 46(8): 819-34.
11. Edmonds, W.A. & Kennedy, T.D. An Applied Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. California: Sage Publications, 2017.
12. Bradley, M.M. & Lang, P.J. Measuring Emotion: the Self-assessment Manikin and the Semantic Differential. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 1994; 25(1): 49-59.
13. Domes, G., Lischke, A., Berger, C., Grossmann, A., Hauenstein, K., Heinrichs, M., Herpertz, S.C. Effects of Intranasal Oxytocin on Emotional Face Processing in Women. Psychoneuroendocrinology, 2010; 35(1): 83-93.
14. Luo, P., Zheng, X., Chen, X., Li, Y., Wang, J. Deng, L., & Zheng, X. Sex Differences in Affective Response to Different Intensity of Emotionally Negative Stimuli: An Event-related Potentials Study. Neuroscience Letters, 2016; 578(2): 85-89.
15. Sakaki, M., Niki, K., & Mather, M. Beyond Arousal and Valence: The Importance of the Biological Versus Social Relevance of Emotional Stimuli. Cognitive Affective and Behavioral Neuroscience, 2012; 12(1): 115-139.
16. Whittle, S., Yucel, M., Yap, M. B., & Allen, N. B. Sex Differnces in the Neural Correlates of Emotion: Evidence from Neuroimaging. Biologicol Psychology, 2011; 87(3): 319-333.
17. Hjelle, L. A. and Ziegler, D. J. Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and Application. 3rd ed. McGraw-Hill Companies, Inc., 1992.
18. Eysenck, H.J., Arnoid, W., and Meili, R. Encyclopedia of Psychology. New York: The Seabury Press, 1970.
19. Lucas, R.E. & Diener, E.D. Understanding Extraverts’Enjoyment of Social Situations: The Importance of Pleasatness. Journal of Personality and Social Psychology, 2011; 81(2): 343-56.
20. Tangkittipaporn, J. Psychology of Personality and Health Behavior. Bangkok: Publishing of Chulalongkorn University, 2016. (in Thai)
21. Sripan, P. Relation between Big Five Personality and Operational Effectiveness of Retail Credit and Collection Department, Tisco Bank Public Company Limited. Srinakharinwirot Science Journal, 2012; 24(Special Issue): 118-122. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-11

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย