การขาดแคลนและการคงอยู่ของอาจารย์พยาบาล ในสถาบันการศึกษา

Shortage and Retention of Nurse Educators in Education Institutions

ผู้แต่ง

  • มณีรัตน์ ภาคธูป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • กัลยา ศารทูลทัต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

อาจารย์พยาบาล, การขาดแคลนอาจารย์พยาบาล, การคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การขาดแคลนอาจารย์พยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาพยาบาล
และสถาบันการศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษาจึงมีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา เพื่อให้ได้อัตราส่วน ที่เหมาะสมกับจานวนอาจารย์ ทั้งในระดับ ตากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทาให้การผลิต บัณฑิตลดลง เกิดการขาดแคลนพยาบาลและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนั้น การขาดแคลนอาจารย์ยงทาให้อาจารย์พยาบาลที่เหลือ ต้องทางานหนักจนเกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่าย ในการทางานและอาจต้องการลาออกเพิ่มขึ้น ยิ่งทาให้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์เพิ่มข้นอีก ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาลนั้น ได้แก่ปณิธานหรือเจตคติต้องการ เป็นอาจารย์ เงินเดือน ลักษณะงาน การเผชิญความคาดหวังสูงจากหน่วยงานและสังคม สภาพส่งแวดล้อม ในสถานที่ทำงาน การมีอาจารย์พี่เลี้ยง ถิ่นที่อยู่อาศัย และชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา การแก้ไขปัญหา การขาดแคลนอาจารย์นั้น ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล จึงต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เช่น การปรับปรุงวิธีการคัดเลือกบุคลากร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน เพิ่มรายได้ของอาจารย์ ยืดหยุ่นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน และจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงให้เป็นรูปธรรม

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Srisuphan,W., Sawaengdee, K.
Recommended Policy-based Solutions to Shortage of Registered Nurses in Thailand. Thai Journal of Nursing Council,2012;(27): 5-12. (in Thai)
2. Thailand Nursing and Midwifery Council.
Name of Faculty Nursing in Thailand [online]. 2018 [cited 2018/2/26]. Available from:http://www.tnmc.or.th/ content/ content-448.html (in Thai)
3. Thailand Nursing and Midwifery Council.
Institute of Nursing and Midwifery Certification Guide. Nonthaburi,2013. (in Thai)
4. Davis, M.JD. The Nursing Faculty Shortage
: Predictors of Job Satisfaction and Intent to Stay in Academe : A Review of the Literature. J Nurs Care,2014;(3):221.
5. Shockness, S. Faculty Perspectives on Factors Impacting Work as Nurse Educators. [Dissertations]. Menapolis
:Walden University, 2015.
6. Evans, J.D. Facture Influencing Recruitment and Retention of Nurse Educators Report by Current Nurse Faculty. J. Prof Nurs, 2013; (20):11-20.
7. Moulton,P.,Wakefield,MK. Nurse Faculty Recruitment and Retention Project. Dakota :Dakota Medical Foundation,2007.
8. American Associated of Colleges
of Nursing. Faculty Shortages in Baccalaureate and Graduate Nursing Programs : Scope of the Problem and Strategies for Expanding the Supply. Washington : AACN, 2005.
9. NACNEP. The Impact of the Nursing Faculty Shortageon Nurse Education and Practice 9th Annual Report to the Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services and the U.S. Congress on Nurse Education and Practice, 2010.
10. Chaiming,R., Prachayapruit,A&Bovornsiri,V.
The Development of Strategies to Enhance Motivation for Job Retention of Faculty Members with Doctorate Degree in Nursing Colleges under Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health . Journal of Nursing and Education,2015;8:94-113. (in Thai)
11. Kumfang, A., Phaktoop, M. Factor Correlation with Retention of Professional Nurses in One Private Hospital. In Pratomsilikul, Y., editor.Proceeding of Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging, 2018 June 8-9. Pratumtani Province: EAU University,
2018. (in Thai)
12. Thongcharoen,V.,Tantanadaecha,
S., Methakunavudhi, P. Factors and Indicators of Professional Standards for Nursing Faculties. J Nurs Sci, 2010;
28:55-66. (in Thai)
13. Suvarnaraksha ,T., Paktoop, M.
Organizational Factors Relating to the Intention to Stay of Nurse Educators in the Private Nursing Schools. JOPN,2017;
9: 162-173. (in Thai)
14. Office of the Higher Education Commission. Announcement Thai Ministry of Education about Higher Education Institution 2013[online].
2018 [cited 2018/6 26] Available from:http://www.mua.go.th/users/ bhes/fronthome/(in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-10-29

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ