ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม. 1102 ทักษะชีวิต

ผู้แต่ง

  • สมใจ เจียระพงษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • พรรณิภา ทองณรงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • สุจินดา ศรีสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • ปราณี แสดคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  • กุสุมาลี ไชยเมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

คำสำคัญ:

Thai Qualifications Framework (TQF), Contemplative Education, Life Skill course

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้เป็น Pre-experimental research Design (The One-Shot Case Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Frameworks : TQF) ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต 2) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 129 คน ดำเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ ระยะเตรียมความพร้อมของผู้สอน และระยะดำเนินการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินความคิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  2) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 3) แบบสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จากแบบสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา  
ผลการวิจัย พบว่า  1) ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF ในรายวิชาทักษะชีวิต พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน (= 4.24, SD = 0.59) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม(= 4.38, SD = 0.46 ) คะแนนเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (= 4.25, SD = 0.60) ด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (= 4.20, SD = 0.66) ด้านความรู้ (= 4.19, SD = 0.65) และด้านทักษะทางปัญญา (= 4.17, SD = 0.59)  2)  ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาทักษะชีวิต พฤติกรรมของผู้เรียนที่พบมากที่สุดคือ  ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน (=4.24, SD=0.77)  และพฤติกรรมของผู้สอนที่พบมากที่สุด คือ ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา (=4.34,SD=0.72)  3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์รอบรู้ในเนื้อหาร้อยละ 80 ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 93.79

คำสำคัญ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF); จิตตปัญญาศึกษา; วิชาทักษะชีวิต

Abstract


This was a pre-experimental research design (one-short case study) with the aim to study 1) nursing students' learning outcomes following Thai Qualifications Framework (TQF) in the Subject of Life Skill; 2) the effects of learning activities based on Contemplative Education Model ;and 3) their academic achievement. The samples were 129 freshman nursing students studying in the first semester, Boromarajonnani College of Nursing, Khon Kaen, Thailand. The study was divided into two phases: 1) contemplative learning orientation; and 2) contemplative teaching & learning including authentic learning and evaluation. The instruments included: 1) the TQF learner competency evaluation tool; 2) the contemplative learning & teaching instruction; and 3) student lesson- learned records. The data were analyzed using both descriptive statistic and qualitative analysis.
The results of this research revealed that:
1) The five categories' mean scores of the TQF learner competencies were high as in
sequence: ethics and moral discipline (= 4.38, SD = 0.46), interpersonal relationship and responsibility (= 4.25, SD = 0.60), arithmetic and technology competency (= 4.20, SD = 0.66), knowledge (= 4.19, SD = 0.65) and cognitive skills (= 4.17, SD = 0.59).
2) The students were very impressed to this course. They referred that the course led them to live and learn with happiness (= 4.24, SD = 0.77) and the students' satisfactory scores to this contemplative learning model were high; especially on the teacher role model (= 4.34, SD= 0.72).
3) 93.79% of nursing students showed their academic achievement scores that passed higher than 80%.

Keywords : Thai Qualifications Framework (TQF); Contemplative Education ; Life Skill course

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สมใจ เจียระพงษ์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

พรรณิภา ทองณรงค์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

สุจินดา ศรีสุวรรณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ปราณี แสดคง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

กุสุมาลี ไชยเมือง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

Downloads

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย