กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม. 1102 ทักษะชีวิต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล