ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลต่ออัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยอาการหนักที่ใส่ท่อช่วยหายใจ

Effects of Utilizing Clinical Nursing Practice Guideline on the Incidence of Unplanned Extubation in Critically Ill Patients

ผู้แต่ง

  • มณีนุช สุทธสนธิ์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
  • ขนิษฐา แก้วกัลยา โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
  • วาสนา นัยพัฒน์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลต่ออัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยอาการหนักที่ใส่ท่อช่วยหายใจ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยหอผู้ป่วยอาการหนักที่ใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 160 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ จำนวน 80 ราย ศึกษาย้อนหลังจากแฟ้มประวัติ และกลุ่มที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 80 ราย ศึกษาไปข้างหน้า ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ดังนี้ 1) การประเมินความเสี่ยงในการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด 2) การให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3) การผูกยึดท่อช่วยหายใจให้มั่นคงโดยใช้พลาสเตอร์และเชือก 4) การระบุขนาดและตำแหน่งของท่อช่วยหายใจให้ชัดเจนที่ป้ายหัวเตียงและแฟ้มผู้ป่วย 5) การตรวจสอบ Cuff pressure  6) การป้องกันการดึงรั้งท่อช่วยหายใจจากการทำหัตถการต่างๆ 7)  การประเมินจาก MAAS (Motor Activity Assessment Score) เพื่อใช้การผูกยึดที่เหมาะสม 8) การประเมินและจัดการความเจ็บปวดอย่างเหมาะสม และ 9) การประเมินความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อเตรียมเอาท่อช่วยหายใจออก คำนวณอัตราอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด และวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจด้วยสถิติไคว์สแควร์ ผลการศึกษา พบว่า

  1. อัตราอุบัติการณ์การเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามปกติ เท่ากับ1625 (ร้อยละ 16.25)
  2. อัตราอุบัติการณ์การเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดของผู้ป่วยที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล เท่ากับ 0625 (ร้อยละ 6.25)
  3. กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลมีการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจน้อยกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 = 3.067)

การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยอาการหนัก ดังนั้นจึงควรมีการฝึกอบรมและฝึกทักษะการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจก่อนนำไปประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

Abstract

This quasi-experimental study was aimed to examine the effects of utilizing clinical nursing practice guideline on the incidence of unplanned extubation in the critically ill patients at Fort Prajaksilapakom Hospital, Udonthani province. The purposive sample of 160 patients with endotracheal tubes was recruited and divided into 2 groups. The retrospective group consisted of 80 patients who received a regular care. The prospective group consisted of 80 patients and received the clinical nursing practice guideline. The clinical practice guideline was created from evidence based literatures and the participatory action conference of stakeholders in intubation patients’ care which includes 9 activities 1) risk assessment, 2) effective informed and communication, 3) tube stabilization, 4) the endotracheal tube identification of size, site, and data records, 5) cuff pressure testing, 6) tube retraction prevention from applying nursing procedures, 7) MAAS (Motor Activity Assessment Score) evaluation for an appropriated restraint, 8) pain assessment and appropriate pain management and 9) the assessment of extubation criteria. The findings were as follows: The incidence rate of unplanned extubation in the retrospective group was 0.1625 (16.25%) whereas the incidence rate of unplanned extubation of the prospective group were 0.0625 (6.25 %) which was lower than that of the retrospective group with statistical significance at .05 (p<.05 = 3.067). In summary, utilizing clinical nursing practice guideline could reduce the incidence of unplanned extubation patients. Therefore, the involved personnel must be educated and trained on how to apply this protocol to ensure their understanding before the implementation and shared with other units further.

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Chittawatanarat K, Jaikriengkrai K, Permpikul C. Survey of respiratory support for intensive care patients in 10 tertiary hospitals of Thailand. J Med Assoc Thai 2014; 97 (Suppl 1): S8-14.
2. Lee TW, Hong JW, Yoo J, Ju S, Lee SH, Lee HL, et al. Unplanned Extubation in Patients with Mechanical Ventilation: Experience in the Medical Intensive Care Unit of a Single Tertiary Hospital. Tuberc Respir Dis (Seoul) [internet]. 2015 Oct; 78(4): 336–40. Published online 2015 Oct 1. doi: 10.4046/trd.2015.78.4.336 PMCID: PMC4620326. Available from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4620326/.
3. Piriyapatsom A, Chittawatanarat K, Kongsayreepong S, Chaiwat O. Incidence and risk factors of unplanned extubation in critically ill surgical patients: the multi-center Thai University-based surgical intensive care units study (THAI-SICU Study). J Med Assoc Thai 2016; 99 (Suppl 6): S153-61.
4. Birkett KM, Southerland KA, Leslie GD. Reporting unplanned extubation. Intensive Crit Care Nurs 2005; 21:65-75.
5. Sirata C. The development of a clinical nursing practice guideline to prevent self extubation in critical adult patients. (master thesis) Mahidol University 2007. (in Thai)
6. Silva PS, Fonseca MC. Unplanned endotracheal extubations in the intensive care unit: systematic review, critical appraisal and evidence-based recommendations. Anesth Analg 2012; 114: 1003-14.
7. Kiekkas P, Aretha D, Panteli E, Baltopoulos G, Filos, S. Unplanned extubation in critically ill adults: clinical review. Nurs Critl Care 2012; 18(3): 123-34.
8. The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization). Nonthaburi: D-ONE Book 2008. (in Thai)
9. Saengsri S. The development and evaluation of clinical nursing practice guideline for preventing unplanned extubation in the surgical intensive care unit, Songklanagarind hospital. (master thesis) Songklanagarind University 2011. (in Thai)
10. Meanphan S. Incidental and Factor of Self-Extubation Tube in the Surgical Intensive Care Unit, Maharaj Chiangmai Hospital. Nursing Journal 2007. (in Thai)
11. Bhattacharga P, Chakraborty A, Agarwal P. Comparison of outcome of self-extubation and accidental extubation in ICU. Anestheology 2007;11(3):105-8.
12. Atkins PM, Mion LC, Mendelson W, Palmer RM, Slomka J, Franko T. Characteristics and outcome of patients who self-extubate from ventilator support: a case control study. Chest 2007; 112:1317-23.
13. Bouza C, Garcia E, Diaz M, Segovia E, Rodriguez I. Unplanned extubation in orally intubated medical patients in the intensive care unit: a prospective cohort study. Heart Lung 2007; 36 (4): 270-6.
14. Chang L, Wang KK, Chao Y. Influence of physical restraint on unplanned extubation of adult intensive care patients: a case control study. Am J Crit Care 2008;17(5): 408-15.
15. Sessler CN, Grap, MJ, Ramsay, MA. Evaluating and monitoring analgesia and sedation in the intensive care unit. Critical care 2008; 12 (suppl 13), S2zdoi: 10. 1186/ cc 6148.
16. Somsri K. The effect of preparatory information on anxiety, pain and distress in patients with endotracheal tube and mechanical ventilation. (master thesis) Khonkean University 2007. (in Thai)
17. Chamthong N. Development of clinical practice guidelines for physical restraining elderly patients in intensive care unit, Songklanagarind Hospital. (master thesis) Chiangmai University 2010. (in Thai)
18. Siriphuvanun V. Development of guidelines for endotracheal tube cuff inflation practice in patients with general anaesthesia. Nursing Journal; 2012. (in Thai)
19. Devine EC, Bevsek SA, Brakken K, Johnson BP, Ryan P, Sliefert MK, et al. AHCPR clinical practice guideline on surgical pain management: adoption and outcome. Res Nurs Health 1999; 2(2): 119-30.
20. Norakhun S, Namjantra R, Binhosen V. The effect of nursing care protocol on the incidence rates of unplanned extubation in patients with endotracheal intubation. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing 2016; 27(1): 72-84. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-07

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย