แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

ผู้แต่ง

  • ฉลวย เหลือบรรจง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • เนตรนภิศ จินดากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก, การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก, Burn patient, Burn Care, Burns and Scalds

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Chareonchai,U . Nursing Care in Burn Wound. Srinakarind Hospital Faculty of Medicine Khonkaen University ;2008.(in Thai)
2. Marvin, J.A. Burn and thermal injuries .In Emergency nursing (3 ed).St.Louis:Mosby Year Book ;2009.
3. Limamnouylap,S. & Thamnong,C,Editor. Critical care nursing (7th ed.) Khonkaen.(in Thai)
4. Royal College of Surgeons of Thailand,[online]2011 Available from:http://www.rcst.or.th/view.php?group=8&id=207
5. Smeltzer, S.C. and Bare, B,G. Textbook of medical – surgicalnursing. Volume(10th ed.). Philadelphia : Lippincott Williams& Wilkins, 2004.
6. Techasatien,K. Thungruangruang, A.and Plainkaew,P. Burn wound with casestudy. Bangkok: Imprint College of Nursing Police;2014.
7. Till,A.H. Nursing managements of adult with burns.In Adult nursing Norwalk:A pplentonLanged; 2012.
8. Davis,ST. & Sheely-Adolphson,P.Burn managemint.Psychosocial interventions:pharmacological and psychologic modalities Nursing Clinical Nort America.1997 June; 32(2): 331-42
9. Richard,R.L. and Staley, M,J. Burn care and rehabilitation : principles and practice. Philadelphia:F.A.David
Company;2009.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-14

ฉบับ

บท

Academic Articles; บทความวิชาการ