ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2024): ปีที่3 เล่มที่1 (2567): มกราคม - เมษายน 2567