ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ carcinoembryonic antigen (CEA) ในเลือดกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ผู้แต่ง

  • กิตติพิชญ์ ทิพากรวิศิษฐ์ -

คำสำคัญ:

การคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, CEA

บทคัดย่อ

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีหลายวิธี ได้แก่ การตรวจอุจจาระ การตรวจเลือดหาระดับของสารบ่งชี้มะเร็ง และการตรวจด้วยภาพ ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อจำกัด ความไว และความจำเพาะที่แตกต่างกัน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยระดับ CEA ในเลือดและการตรวจสารบ่งชี้ในอุจจาระ เปรียบเทียบกับผลการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระดับ CEA ในเลือดและการตรวจหาสารบ่งชี้ในอุจจาระ กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ของกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วิธีการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) จำนวน 289 คน โดยการเก็บตัวอย่างอุจจาระและเลือดหนึ่งวันก่อนการส่องกล้องลําไส้ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าความไวของการตรวจหาสารบ่งชี้ในอุจจาระทั้ง 4 ชนิด (hHb, hTf, hCp, hLf) และระดับ CEA ในเลือดมีค่าร้อยละ 97.6, 95.1, 97.6, 80.5 และ 87.8 ตามลำดับ ความจำเพาะมีค่าร้อยละ 70.2, 60.0, 36.7, 87.1 และ 45.6 ตามลำดับ การศึกษายังพบว่าอาสาสมัครที่ให้ผลบวกกับสารบ่งชี้ hHb หรือ hLf หรือ CEA > 5.0 ng/ml มีโอกาสตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมากกว่ากลุ่มที่ให้ผลลบ (aOR = 23.7, P = 0.004,  aOR = 12.9, P < 0.001 และ aOR = 8.9, P = 0.003 ตามลําดับ) โดยสรุประดับ CEA ในเลือดที่มากกว่า 5.0 ng/ml การตรวจพบสารบ่งชี้ hHb และ hLf ในอุจจาระ มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

References

Ammon, A., Eiffert, H., Weber, M. H., Rummel, J., & Niemann, J. (1988). [Tumor markers in dialysis-dependent renal failure. A comparison of the mucin-like carcinoma antigen, CA 15-3, CA 125, CA 19-9 and CEA antigens]. Onkologie, 11(6), 260-262. doi:10.1159/000216551

Brenner, H., & Chen, H. (2017). Fecal occult blood versus DNA testing: indirect comparison in a colorectal cancer screening population. Clin Epidemiol, 9, 377-384. doi:10.2147/CLEP.S136565

Chen, J. G., Cai, J., Wu, H. L., Xu, H., Zhang, Y. X., Chen, C., . . . Yuan, X. L. (2012). Colorectal cancer screening: comparison of transferrin and immuno fecal occult blood test. World J Gastroenterol, 18(21), 2682-2688. doi:10.3748/wjg.v18.i21.2682

Collazos, J., Genolla, J., & Ruibal, A. (1992). Evaluation of the behavior of carcinoembryonic antigen in cirrhotic patients. Int J Biol Markers, 7(4), 244-248. doi:10.1177/172460089200700408

Doos, W. G., Wolff, W. I., Shinya, H., DeChabon, A., Stenger, R. J., Gottlieb, L. S., & Zamcheck, N. (1975). CEA levels in patients with colorectal polyps. Cancer, 36(6), 1996-2003. doi:10.1002/cncr.2820360911

Filimonov, A. V., Kotlyarov, E. V., & Bilan, E. V. (2015). [Colorectal cancer screening based on quantitative determining of fecal hemoglobin and transferrin]. Vopr Onkol, 61(6), 994-997. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26995994

Haisma, S. M., van Rheenen, P. F., Wagenmakers, L., & Muller Kobold, A. (2020). Calprotectin instability may lead to undertreatment in children with IBD. Arch Dis Child, 105(10), 996-998. doi:10.1136/archdischild-2018-316584

Helle, M., Helin, H., Ashorn, P., Putkinen, E. L., Krohn, K., & Wahlstrom, T. (1992). The expression of CEA, CA 19-9 and HMFG antigens in ovarian clear-cell and endometrioid carcinomas. Pathol Res Pract, 188(1-2), 74-77. doi:10.1016/s0344-0338(11)81159-3

Hernandez, V., Cubiella, J., Gonzalez-Mao, M. C., Iglesias, F., Rivera, C., Iglesias, M. B., . . . Investigators, C. S. (2014). Fecalimmunochemical test accuracy in average-risk colorectal cancer screening. World J Gastroenterol, 20(4), 1038-1047. doi:10.3748/wjg.v20.i4.1038

Hijos-Mallada, G., Lue, A., Velamazan, R., Saura, N., Abril, C., Lorenzo, M., . . . Sostres, C. (2021). The Addition of Other Fecal Biomarkers Does Not Improve the Diagnostic Accuracy of Immunochemical Fecal Occult Blood Test Alone in a Colorrectal Cancer Screening Cohort. Front Med (Lausanne), 8, 665786. doi:10.3389/fmed.2021.665786

Issa, I. A., & Noureddine, M. (2017). Colorectal cancer screening: An updated review of the available options. World J Gastroenterol, 23(28), 5086-5096. doi:10.3748/wjg.v23.i28.5086

Johnson, D. A., Barclay, R. L., Mergener, K., Weiss, G., Konig, T., Beck, J., & Potter, N. T. (2014). Plasma Septin9 versus fecal immunochemical testing for colorectal cancer screening: a prospective multicenter study. PLoS One, 9(6), e98238. doi:10.1371/journal.pone.0098238

Kooyker, A. I., Toes-Zoutendijk, E., Opstal-van Winden, A. W. J., Buskermolen, M., van Vuuren, H. J., Kuipers, E. J., . . . van Leerdam, M. E. (2021). Colonoscopy-Related Mortality in a Fecal Immunochemical Test-Based Colorectal Cancer Screening Program. Clin Gastroenterol Hepatol, 19(7), 1418-1425. doi:10.1016/j.cgh.2020.07.066

Lue, A., Hijos, G., Sostres, C., Perales, A., Navarro, M., Barra, M. V., . . . Gomollon, F. (2020). The combination of quantitative faecal occult blood test and faecal calprotectin is a cost-effective strategy to avoid colonoscopies in symptomatic patients without relevant pathology. Therap Adv Gastroenterol, 13, 1756284820920786. doi:10.1177/1756284820920786

Mollick, S. H., Roy, P. K., Bhuiyan, M. R., Mia, A. R., Alam, M. S., Mollick, K. A., . . . Hassan, M. Q. (2014). Prevalence of colorectal diseases in immunological fecal occult blood test (I-FOBT) positive patients in a tertiary care hospital in Bangladesh. Mymensingh Med J, 23(4), 764-769. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25481598

Moore, T. L., Kantrowitz, P. A., & Zamcheck, N. (1972). Carcinoembryonic antigen (CEA) in inflammatory bowel disease. JAMA, 222(8), 944-947. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4678960

Panchan, V., Sukornyothin, S., Chaiweerawattana, A., & Imsamran, W. (2015). Guidelines for screening, diagnosing and treating colorectal cancer (Vol. 1). Bangkok: Kosit Printing Co., Ltd.

Rattanatharathorn, W. (1995). Cancer treatment textbook. Bangkok: Holistic Publishing.

Redwood, D. G., Asay, E. D., Blake, I. D., Sacco, P. E., Christensen, C. M., Sacco, F. D., . . . Ahlquist, D. A. (2016). Stool DNA Testing for Screening Detection of Colorectal Neoplasia in Alaska Native People. Mayo Clin Proc, 91(1), 61-70. doi:10.1016/j.mayocp.2015.10.00

Roseth, A. G., Kristinsson, J., Fagerhol, M. K., Schjonsby, H., Aadland, E., Nygaard, K., & Roald, B. (1993). Faecal calprotectin: a novel test for the diagnosis of colorectal cancer? Scand J Gastroenterol, 28(12), 1073-1076. doi:10.3109/00365529309098312

Saitoh, O., Kojima, K., Kayazawa, M., Sugi, K., Tanaka, S., Nakagawa, K., . . . Katsu, K.-i. (2000). Comparison of Tests for Fecal Lactoferrin and Fecal Occult Blood for Colorectal Diseases: A Prospective Pilot Study. Internal Medicine, 39(10), 778-782. doi:10.2169/internalmedicine.39.778

Stockley, R. A., Shaw, J., Whitfield, A. G., Whitehead, T. P., Clarke, C. A., & Burnett, D. (1986). Effect of cigarette smoking, pulmonary inflammation, and lung disease on concentrations of carcinoembryonic antigen in serum and secretions. Thorax, 41(1), 17-24. doi:10.1136/thx.41.1.17

Tibble, J., Sigthorsson, G., Foster, R., Sherwood, R., Fagerhol, M., & Bjarnason, I. (2001). Faecal calprotectin and faecal occult blood tests in the diagnosis of colorectal carcinoma and adenoma. Gut, 49(3), 402-408. doi:10.1136/gut.49.3.402

Triratapichat, V., & Ruanglertboon, V. (2018). CEA and CA19-9 in Patients with Colorectal Cancer. Thai Cancer J, 38, 19-28.

Turner, M. D., Kleinman, M. S., & Thayer, W. (1973). Serum carcinoembryonic antigen (CEA) in patients with chronic inflammatory bowel disease. Digestion, 9(2), 116-123. doi:10.1159/000197437

Vukobrat-Bijedic, Z., Husic-Selimovic, A., Sofic, A., Bijedic, N., Bjelogrlic, I., Gogov, B., & Mehmedovic, A. (2013). Cancer Antigens (CEA and CA 19-9) as Markers of Advanced Stage of Colorectal Carcinoma. Med Arch, 67(6), 397-401. doi:10.5455/medarh.2013.67.397-401

Whitlock, E. P., Lin, J. S., Liles, E., Beil, T. L., & Fu, R. (2008). Screening for colorectal cancer: a targeted, updated systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med, 149(9), 638-658. doi:10.7326/0003-4819-149-9-200811040-00245

Williamson, M. A., & Snyder, L. M. (2015). Wallach's Interpretation of Diagnostic Tests. (Vol. 10th). Philadelphia USA: Wolters Kluwer.

Wu, Z., Li, Y., Zhang, Y., Hu, H., Wu, T., Liu, S., . . . Lu, Z. (2020). Colorectal Cancer Screening Methods and Molecular Markers for Early Detection. Technol Cancer Res Treat, 19, 1533033820980426. doi:10.1177/1533033820980426

Yamada, T., H., D., Alpers, Kalloo, A. N., Kaplowitz, N., Owyang, C., & Powell, D. W. (2008). Principles of Clinical Gastroenterology (Vol. 1st). USA: Wiley-Blackwell.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-04