กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

คณบดีคณะสาธารรสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี
ทันตแพทย์ภาสกร ศรีไทย

บรรณาธิการ
ดร.สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ -  มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว - มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ - มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมตระกูล ราศิริ -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย์ ดร.ปริญญา จิตอร่าม - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์ ดร.จิรนันท์ ตุลชาติ - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์ ดร.พิทยา ศรีเมือง - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ ดร.อรรณพ สนธิไชย - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.ภคิน ไชยช่วย - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ผาอาจ - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

กองจัดการ
ดร.นพดล ทองอร่าม - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวศุภนิจ ทับชัย - โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี