Announcements

บทบรรณาธิการวารสาร ปี2 เล่ม3

2022-12-26

วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม  ฉบับนี้เป็นฉบับประจำปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ปีพุทธศักราช  2565 จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล การสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสุขภาพ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ และองค์ความรู้ระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีกับหน่วยงานภายนอกในส่วนภาครัฐและเอกชน เล่มนี้เป็นเล่มที่สาม ของปี 2565เล่มสุดท้ายของปีนี้  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกสายพันธุ์ ที่ยังมีการระบาดอยู้อย่างต่อเนื่อง เราทุกคนต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่และใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาด และหวังว่าในสิ้นปีนี้ความทุกข์จะหมดสิ้นไปเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่มีแต่สิ่งดีงาม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทก็ยังต้องใช้แนวทางการป้องกัน และการดูแลตนเองให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ด้วยความไม่ประมาท ใส่หน้ากากอนามัย และใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือตลอดเวลา ด้วยความห่วงใยจากทางทีมบรรณาธิการวารสาร และหวังว่าบทความในวารสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักสาธารณสุข ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทางเว็ปไซด์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  วารสารมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

          เนื้อหาในวารสารฉบับนี้  มีบทความวิจัย 7 เรื่อง บทความทุกเรื่องสามารถ Download  ได้ในรูปแบบ pdf. File ขณะเดียวกันหากมีความสนใจในการ เขียนบทความ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขชุมชนและสุขภาพตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงวารสารให้เหมาะสม ท่านผู้อ่านสามารถแจ้งมายังกองบรรณาธิการได้ จักขอบคุณยิ่ง

          วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม  ขอขอบคุณสถาบันพระบรมราชชนก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการทำให้เสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม  จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพของบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป                                      

 

                                                                                                        

                                                                                       สุทธิศักดิ์  สุริรักษ์

                                                                                           บรรณาธิการ

 

Read more about บทบรรณาธิการวารสาร ปี2 เล่ม3

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม (พฤษภาคม-สิงหาคม)
					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม (พฤษภาคม-สิงหาคม)
เผยแพร่แล้ว: 2023-04-03

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2773-899X (Online)

ISSN: 2773-9112 (Print)