Announcements

วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม ฉบับแรกของปีที่ 1

2021-04-30

          วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 1 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบ Online มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้ยื่นคำร้องขอจดแจ้งการพิมพ์ ISSN (Online) จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร รหัสคำร้อง 01606 ได้รับแจ้งผลอนุมัติ เลข ISSN วันที่ 21 เมษายน 2564  เลข ISSN: 2773-899X (Online) และรหัสคำร้อง 01624 ได้รับแจ้งผลอนุมัติ เลข ISSN วันที่ 30 เมษายน 2564  เลข ISSN: 2773-9112(Print) บทความทางวิชาการ/วิจัยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน ดังนั้น คุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้จึงมีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานตามหลักการของวารสารโดยทั่วไป ในฉบับที่ 1 มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ความต้องการที่จำเป็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ประสิทธิผลของการให้ทันตสุขศึกษาโดยการแสดงบทบาทสมมติต่อการควบคุมคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันในนักเรียนชั้นประถมศึกษา และบทความอื่น ๆ

          ในโอกาสนี้ทางวารสารขอเชิญชวนนักวิจัย/นักวิชาการ ทุกๆหน่วยงาน ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสุขภาพ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารและส่งบทความตีพิมพ์ผ่านระบบ Online ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/J-PHIN/submissions 

ดร. สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์
  บรรณาธิการ

Read more about วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม ฉบับแรกของปีที่ 1

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2565): วาสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม ปีที่1 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
ดูทุกฉบับ

ISSN: 2773-899X (Online)

ISSN: 2773-9112 (Print)