ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลตำบลบางกระทึก

ผู้แต่ง

  • อุบล วุฒิพรโสภณ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับวันจะเพิ่มความสำคัญมากขึ้น มีบทบาทหน้าที่ ทั้งในเรื่องการบริหารการจัดการงบประมาณ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และการให้บริการแก่ประชาชนที่พักอาศัยในเขตที่รับผิดชอบ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว ในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เทศบาลตำบลบางกระทึกมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศตั้งอยู่คือ ตลาดน้ำดอนหวาย

          การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษากรณี เทศบาลตำบลบางกระทึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของเทศบาลตำบลบางกระทึก 5 ด้านได้แก่ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง และ 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการให้บริการของเทศบาลทั้ง5ด้าน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฏี และการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่พักอาศัยในตำบลบางกระทึกจำนวน 386 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบสัดส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ

          ผลการศึกษา จากองค์ประกอบหลักของการบริการห้าด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ได้องค์ประกอบย่อยห้าด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย-โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เทคโนโลยี การจ้างงาน-ส่งเสริมอาชีพ การรับรู้ข่าวสาร และหลักธรรมภิบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2539). แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555, จาก https://www.onec.go.th/publication/4010003/p0201.htm.

เทศบาลตำบลบางกระทึก. (2554). วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554. นครปฐม : บริษัท ส เจริญการพิมพ์ จำกัด.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2538). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ลิขิต ธีรเวคิน. (2528). การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น:อีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลก. กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

อนันต์ อนันตกุล. (2521). การปกครองท้องถิ่นไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเณศ พริ้นติ้งเซนเตอร์ จำกัด.

อุทัย หิรัญโต. (2523). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2543). วิสัยทัศน์การปกครองท้องถิ่นและแผนการกระจายอำนาจ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มิติใหม่.

Babette E. Bensoussan. (2008). ANALYSIS WITHOUT PARALYSIS 10 TOOLS TO MAKE BETTER STRATEGIC DECISIONS. [Online]. Retrieved August 17, 2012, from https://www.scribd.com/doc/38199839/STEEP-Analysis

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2013-12-31