การตีความพระธรรมสุภาษิตของชาวยิว "ซาอูลเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะด้วยหรือ" ตามแนววิพากษ์ประวัติศาสตร์สายเฉลยธรรมบัญญัติ

ผู้แต่ง

  • เนติ คู่โชติกุล มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

The Deuteronomistic History, blessings and cursings, proverb, naked

บทคัดย่อ

            พระธรรม 1 ซามูเอลได้กล่าวถึงสุภาษิตของชาวยิวที่ว่า "ซาอูลเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะด้วยหรือ" สุภาษิตดังกล่าวถูกพบสองครั้งในสถานการณ์ที่แตกต่างกันบทความฉบับนี้ประสงค์ที่จะอธิบายว่าพระธรรมหมวดประวัติศาสตร์สายเฉลยธรรมบัญญัติ (DtH) ช่วยผู้อ่านให้เข้าใจพระธรรม 1 ซามูเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของสุภาษิตนี้ยิ่งไปกว่านั้นพระธรรม หมวดประวัติศาสตร์สายเฉลยธรรมบัญญัติและศาสนศาสตร์เรื่องการอวยพรและการแช่งสาปได้ให้ความเข้าใจใหม่แก่ผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้เป็นสาเหตุว่าเพราะเหตุใดชนชาติยูดาห์ต้องตกเป็นเชลยที่บาบิโลนถ้าชาวยูดาห์ไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาจะถูกลงโทษเหมือนกับซาอูลคือถูกทำให้อับอายในที่สาธารณชน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alexander, Lewis Vale. (1993). The origin and development of the Deuteronomistic History Theory and its significance for Biblical interpretation. Dissertation.Southwestern Baptist Theological Seminary. Texas.

Baldwin, Joyce G. (1988). 1 and 2 Samuel: An introduction and commentary. Downers Grove: IVP.

Clements, R. E. (1976). One hundred years of Old Testament interpretation. Philadephia: Wesminster.

Davis, John J., and Whitcomb John C. (2006).Israel from conquest to exile:A commentaryon Joshua - 2 Kings. Winona Lake: BMH Books.

deWette, W. M. L. (1805). quaDeuteronomium a prioribusPentateuchilibris diversum. aliuscuiusdamrecentiorisauctoris opus essemonstratur. repr. Dissertatiocritica. inOpusculaTheologica.Berolini: G. Reimerum.

Evans, Mary J. (2004). The message of Samuel: Personalities, Potential, Politics and Power. Downers Grove: IVP.

Fentress-Williams, Judy. (1999). What has happened to the son of Kish?: A dialogic reading of the Saul narrative in I Samuel. Dissertation.Yale University.

Klein, Ralph W. (1983). 1 Samuel.(vol. 10) in WBC. Waco: Word Books.

Longman, Tremper, and Dillard, Raymond B. (2006).An introduction to the Old Testament. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.

McCarter, P. Kyle Jr. (1980). I Samuel: A new translation with introduction, notes & commentary. Garden City: Doubleday.

McKane, William. (1963). 1 & 2 Samuel: Introduction and commentary. London: SCM.

Noth, Martin. (1981). TheDeuteronomistic History. JSOT Supplement Series 15.Sheffield: JSOT.

Sturdy, John. (1970). The original meaning of "Is Saul also among the prophets?" (1 Samuel X 11, 12; XIX 24).VetusTestamentum(vol. 20.) Leiden: Brill.

Tsumura,David Toshio. (2007). The first book of Samuel. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans.

Wellhausen,Julius. (1885). Prolegomena to the history of Israel. Translated by Sutherland, J. Black, and Menzies Allen. Edinburgh: Adam & Charles Black.

Weisman, Ze'ev. (1998). Political satire in the Bible. Atlanta: Scholars.

Wilson, Gerald. (1997). " ".In Willem A. VanGemeren. (Ed.), New international dictionary of Old Testament Theology exegesis. (vol.2.) Grand Rapids, M.I.: Zondervan. pp.1334-1335.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-09-30