คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กาญจนา บุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ในสถานศึกษาต่างๆ ที่สังกัดพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 357 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจำนวน 52 คน และครูจำนวน 305 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ "มาก" โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ คุณลักษณะด้านส่วนตัว คุณลักษณะด้านวิชาชีพ และคุณลักษณะด้านนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ด้านส่วนตัว ด้านวิชาชีพ และด้านนโยบายของสภาคริสตจักรในประเทศไทยโดยจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและขนาดของสถานศึกษาโดยรวม พบว่าไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้โดย 1) การศึกษาสรุปได้ว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ "มาก" ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา คุณลักษณะของตนเองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ร่วมงานต่อไป 2) สำนักงานพันธกิจการศึกษาสามารถใช้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว.

กัลยาณี ปานงาม. (2553). คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามทรรศนะของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว. การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

คัมภีร์พรรณ จันทร์แก้ว. (2554). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

คุณวุฒิ คนฉลาด. (2540). ภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งที่ 2. ชลบุรี : ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชัยรัตน์ ปราณี. (2549). "การบริหารสถานศึกษาแนวใหม่ในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ". วารสารการศึกษาไทย. 3(22) : 35-38.

ชัยเสฎฐ พรหมศรี. (2550). การบริหารความขัดแย้งในองค์กร. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ต.

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2554). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : เฮาส์ ออฟเคอร์มิสท์.

พิทักษ์ อุ่ทรัพย์. (2549). การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช.

บุญชม ศรีสะอาด และยุญส่ง นิลแก้ว. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม.

วราภรณ์ ดำรงวัฒนกุล. (2550). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

สยาม ม่วงศักดิ์. (2014). สรุปรายงานพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ระหว่างพฤษภาคม ค.ศ. 2012 ถึง เมษายน ค.ศ. 2014. ใน การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 33 วันที่ 13-17 ตุลาคม ค.ศ. 2014. กรุงเทพมหานคร : สภาคริสตจักรในประเทศไทย.

สุดใจ ศรีทอง. (2543). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุดาวรรณ เต็มเปี่ยม. (2553). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2. งานนิพนธ์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.

อรุณ รักธรรม. (2553). หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30