ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์: ปัจจัยสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0

ผู้แต่ง

  • ธีรยุทธ รอสูงเนิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์, การจัดการศึกษา, อาชีวศึกษา, ประเทศไทย 4.0

บทคัดย่อ

          บทความนี้นำเสนอแนวคิดภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ทางการจัดการอาชีวศึกษาที่สอดรับกับยุคประเทศไทย 4.0 เป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้นำและการนำเสนอ  แนวคิดใหม่ของภาวะผู้นำทางอาชีวศึกษาที่เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษายุคประเทศไทย 4.0 จนนำไปสู่ความเป็นผู้นำทางอาชีวศึกษามืออาชีพที่สามารถสร้างภาวะผู้นำในการนำตนเอง นำผู้อื่น และนำการทำงาน เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่ผู้นำมีอยู่ในตัว เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ซึ่งถือเป็นความท้าทายและเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บริหารอาชีวศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0

Downloads

Download data is not yet available.

References

จำลอง นักฟ้อน. (2553). เส้นทางการบริหารการศึกษามืออาชีพ. วารสารสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา. 51(3), 3-4.

ประภาพรรณ รักเลี้ยง. (2556). หลักทฤษฏีและการปฏิบัติการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก, มหาวิทยาลัพิษณุโลก.

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2559). การบริหารการศึกษาเพื่อนำพาประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0. วารสารการบริหารการศึกษา. 1(1), 23-27.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2559). สาขาวิชาบริหารการศึกษาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย. วารสารการบริหารการศึกษา. 1(1), 1-22.

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรื่อง. (2554). ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ, โอเพ่นเวิลด์ส.

วิจารณ์ พานิช.(2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ, มูลนิธิสดศรี-สฤษวงศ์.

วิรไท สันติประภพ. (2560). ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0. กรุงเทพฯ, ไทยพับลิก้า.

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. (2559). ภาวะผู้นำของนักบริหารการศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21. วารสารการบริหารการศึกษา. 1(1), 28-40.

สุรียา ทับทัน. (2559). การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 13(2), 1-6.

สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์. (2558). ภาวะผู้นำทางอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ , ภาควิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Bernie T. (2009). 21 Century skills : Learning for life in our time. San Francisco : Jossey - bass.

James B. (2010). 21 Century skills : Rethinking how students learn. New York, The free Press.

Stogdill M. (1974). Handbook of leadership : A survey of theory and research. NewYork, The Free Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-30