การสำรวจหาเชื้อสแตฟฟิโลคอกคัสออเรียสดื้อ ยาเมธิซิลินและเชื้อเอนเทอโรคอคคัยดื้อยาแวน โคมัยซิน ในกลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย อาหาร ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
พรทิพย อิ่มเกียรติ
อ้อมบุญ วังยายฉิม
กิตติ เกษมสุข
มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ การศึกษานี้ได้ทำการสำรวจหา Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ Vancomycin-resistant enterococci (VRE) บริเวณฝ่ามือ และหลังมือของกลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยอาหาร ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี


วิธีการศึกษา นำตัวอย่าง 126 ตัวอย่าง เพาะเลี้ยง คัดเลือกโคโลนี ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ ทดสอบความไวต่อยา Methicillin และ Vancomycin


ผลการศึกษาวิจัย พบ Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) 1 ตัวอย่าง และ Vancomycin-susceptible enterococci (VSE) 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.79 และร้อยละ 3.97 ตามลำดับ


สรุป การศึกษาครั้งนี้ ไม่พบการแพร่กระจายของ MRSA และ VRE ในกลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยอาหาร ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี แต่ทั้งนี้ควรมีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในชุมชนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สถิติแรงงานข้ามชาติ [Internet]. [accessed August 12, 2017]. Available from: https://www.m-society.go.th.

2. เทศบาลเมืองแสนสุข สถิติการท่องเที่ยวบางแสน [Internet]. [accessed August 12, 2017]. Available from: http://www.saensukcity.go.th.

3. สิริรัตน์ กันตี. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดินอาหารของผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.

4. Jibrin Yusuf Dahiru, Firdausi Aliyu Abubakar, Hamza Idrisand Saratu Abubakar Abdullahi. Bacterial contamination of food handlers at various restaurants in Kano State Metropolis, Kano Nigeria. Int J Curr Microbiol App Sci. 2016; 5(5): 165-70.

5. Miwa N, Kawamura A, Masuda T, Akiyama M. An outbreak of food poisoning due to egg yolk reaction-negative Staphylococcus aureus. Int J Food Microbiol. 2001; 64: 361-6.

6. Kadariya J, Smith TC, Thapaliya D. Staphylococcus aureus and staphylococcal food-borne disease: an ongoing challenge in public health. Biomed Res Int. 2014; 2014: 827965

7. Mutters NT, Mersch-Sundermann V, Mutters R, Brandt C, Schneider-Brachert W, Frank U. Dtsch Arztebl Int. Control of the spread of vancomycin-resistant enterococci in hospitals: epidemiology and clinical relevance. 2013; 110: 725-31.

8. Jiang HL, Zhou Z, Wang LS, Fang Y, Li YH, Chu CI. The risk factors, costs, and survival analysis of invasive VRE infections at a Medical Center in eastern Taiwan. Int J Infect Dis. 2017; 54: 18-24.

9. Phokhaphan P, Tingpej P, Apisarnthanarak A, Kondo S. Prevalence and antibiotic susceptibility of methicillin resistant Staphylococcus aureus, collected at Thammasat university hospital, Thailand, August 2012- July 2015. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2017; 48: 351-9.

10. Thapa B, Tattawasart U, Manjai A , Chantarasuk Y. Antimicrobial resistance and species prevalence of Enterococcal Isolates in Srinagarind Hospital, Northeastern Thailand. KKU Res J (GS). 2007; 7: 97-108.

11. Chayakul P, Hortiwakul R, Ingviya N, Chayakul V. Species distribution and antimicrobial susceptibility of Enterococci in hospitalized patients in southern Thailand. J Infect DisAntimicrob Agents. 2007; 24: 49-54.

12. DeLeo FR, Otto M, Kreiswirth BN and Chambers HF. Community-associated meticillin-resistant Staphylococcus aureus. Lancet. 2010; 375: 1557-68.

13. Nor Shamudin M, Sekawi Z, van Belcom A, and Needla V. First community-acquired Staphylococcus aureus in Malaysia. J Med Microbiol. 2008; 57(Pt 9): 1180-1.

14. Cepoglu H, Vatansever L, Oral NB. Isolation of staphylococci from food handlers and investigation of their enterotoxigenicity and susceptibility to some antibiotics. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2010; 16: 1-5.

15. Zeinhom M, Abdel-Latef GK, Jordan K. The use of multiplex PCR to determine the prevalence of enterotoxigenic Staphylococcus aureus isolated from raw milk, feta cheese, and hand swabs. J Food Sci. 2015; 80: 2932-6.

16. Lambrechts AA, Human IS, Doughari JH, Lues JFR. Bacterial contamination of the hands of food handlers as indicator of hand washing effiacy in some convenient food industries in South Africa. Pak J Med Sci. 2014; 30: 755-8.

17. Kitti T, Boonyonying K, Sitthisak S. Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus among university students in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2011; 42: 1498-504.

18. Chomvarin C, Chantarasuk Y, Srigulbutr S, Chareonsudjai S, Chaicumpar K. Enteropathogenic bacteria and enterotoxin-producing Staphylococcus aureus isolated from ready-to-eat foods in Khon Kaen, Thailand. Foodborne Pathog Dis. 2007; 4: 208-15.

19. Vindigni SM, Srijan A, Wongstitwilairoong B, Marcus R, Meek J, Riley PL, Mason C. Prevalence of foodborne microorganisms in retail foods in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006; 37: 983-90.

20. Tansuphasiri U, Khaminthakul D, Pandii W. Antibiotic resistance of enterococci isolated from frozen foods and environmental water. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006; 37: 162-70.

21. คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล. โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย [Internet]. [accessed August 12, 2017]. Available from: https://www. www.hsri.or.th/researcher/media/printed-matter/detail/6254.

22. Clinical and Laboratory Standards Institute. M100 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 26th edition. Wayne, PA: 2016.

23. James H. Jorgensen, Michael A. Pfaller, Karen C. Carroll, Guido Funke, Marie Louise Landry, Sandra S. Richter, David W. Warnock. Manual of Clinical Microbiology Volume 1. 11th edition. Washington, DC: ASM Press; 2015.

24. Andargie G, Kassu A, Moges F, Tiruneh M, Huruy K. Prevalence of bacteria and intestinal parasites among food-handlers in Gondar town, northwest Ethiopia. J Health Popul Nutr. 2008; 26: 451-5.

25. de Mello JF, da Rocha LB, Lopes ES, Frazzon J, da Costa M. Sanitary quality, occurrence and identifiation of Staphylococcus sp. in food services. Braz J Microbiol. 2014; 45: 1031-7.

26. Strateva T, Dimov SG, Atanasova D, Petkova V, Savov E, Mitov I. Molecular genetic study of potentially bacteriocinogenic clinical and dairy Enterococcus spp. isolates from Bulgaria. Ann Microbiol. 2016; 66: 381-7.

27. Tansuphasiri U, Khaminthakul D, Pandii W. Antibiotic resistance of enterococci isolated from frozen foods and environmental water. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006; 37: 162-70.

28. Roberts MC, No DB, Marzluff JM, Delap JH, Turner R. Vancomycin resistant Enterococcus spp. from crows and their environment in metropolitan Washington State, USA: Is there a correlation between VRE positive crows and the environment?. Vet Microbiol. 2016; 194: 48-54.

29. Hayes JR, English LL, Carter PJ, Proescholdt T, Lee KY, Wagner DD, White DG. Prevalence and antimicrobial resistance of Enterococcus species isolated from retail meats. Appl Environ Microbiol. 2003; 69: 7153-60.

30. National Antimicrobial Resistance Surveillance, Thailand. Antimicrobial Resistance 2000-2016 [Internet]. [accessed August 12, 2017]. Available from: http://narst.dmsc.moph.go.th/

31. Stewardson AJ, Sax H, Gayet-Ageron A, Touveneau S, Longtin Y, Zingg W, Pittet D. Enhanced performance feedback and patient participation to improve hand hygiene compliance of health-care workers in the setting of established multimodal promotion: a single-centre, cluster randomised controlled trial. Lancet Infect Dis. 2016; 16: 1345-55.