Common abnormalities during labour: Applied to teaching nursing students

Authors

  • Chirawan Winalaivanakoon, Lecturer มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

Keywords:

Abnormalities, stage of labour, teaching, nursing students

Abstract

 

Abstract

 

             At present, Thai society is rapidly changing in population structure. The number of births is reduced by some factors. For example, the majority of people are more likely to be single and there is drop in marriages. Couples have fewer children or no children. The elderly population has increased rapidly. In addition to the number of births, the quality of birth is also a consequence of the risk or complication that occurs during birth in the first, second, third and fourth trimester. In 2015, the data from in-depth interview with obstetricians who were nurses in delivery department, the Northeast Region of Thailand, found that common abnormalities or complications during childbirth included maternal abnormalities related to delivery factors e.g. power, passage, and passenger. Mothers with complications in the first and second trimester have faced PROM, pre-term, post-term, obstructed labor, and fetal distress. Mothers have complications in the third and fourth trimester e.g. postpartum hemorrhage, retained placenta, and commons operative obstetrics e.g. cesarean section and induction of labor. Therefore, the application of transferring problem situations to theory and to practice for teaching nursing students is important.  When they graduated, being nursing staffs should be aware of the situation and the importance of risk or complication during labor. They are able to provide caring to prevent such complications and leads to safe birth. Healthy newborn growing with quality is important for develop the country in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาล. วิทยานิพนธ์ กศ.ด. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ตรีชฎา ปุ่นสำเริง และ สุพรรณี กัณหดิลก. (2560). การตัดสินทางคลินิก : ทักษะจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 : หน้า 81-94.
มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์. (2557). ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพลส จำกัด.
มาลีวัล เลิศสาครศิริ, วรรณี เดียวอิศเรศ และสุดารัตน์ สุวารี.(2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 35(2), หน้า 92.
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต. จำนวนและอัตรามารดาตายต่อเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกรายภาคปีพ.ศ.2544-2559 รายปี.(2561). วันที่สืบค้นข้อมูล 15 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จากhttps://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=131
ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต.จำนวนประชากร การเกิด และการตาย ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2536 - 2560 รายปี. (2561). วันที่สืบค้นข้อมูล 15 กุมภาพันธ์ 2561, เข้าถึงได้จากhttps://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=68&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=1)
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ. (2560). วันที่สืบค้นข้อมูล 2 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จากhttps://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/brochure/layout%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
สุภาพ ไทยแท้. (2554). การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด. กรุงเทพฯ : บริษัทวี. พริ้นท์ (1991) จำกัด.
Abraham Wayu and Berhan Yifru. (2014). Predictors of labor abnormalities in university hospital : unmatched case control study. BMC Pregnancy and Childbirth. 14(256) : 1-11. [online]. Retrieved on March 19, 2018, from : https://www.biomedcentral.com/1471-2393/14/256
Çinar, N., Sözeri, C., Şahin, S., Cevahir, R. and Say, M. (2010). Problem Solving Skills of the Nursing and Midwifery Students and Influential Factors. Revista Eletronica de Enfermagem. 12(4), p. 602.
Hoque Monjurul. (2011). Incidence of Obstetric and Foetal Complications during Labor and Delivery at a Community Health Centre, Midwives Obstetric Unit of Durban, South Africa. ISRN Obstetrics and Gynecology. 2011: 1-6. [online]. Retrieved on March 20, 2018,from : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3147131/
Jie-hui Xu.(2016).Toolbox of teaching strategies in nurse education. Chinese Nursing Research. 3 : 54-57. [online]. Retrieved on December 15, 2017,from : https://www.journals.elsevier.com/chinese-nursing-research
K.F. Phillips et al. (2017). Clinical education and student satisfaction: An integrative literature Review. International Journal of Nursing Sciences. 4 : 205-213. [online]. Retrieved on December 15, 2017,from : https://www.elsevier.com/journals/international-journal-ofnursing-sciences/2352-0132
MacKeith Nancy and Bichiok Wur Wal. (2013). The baby has not come : obstructed labour. South Sudan Medical Journal. 6 (1) : 7-9. [online]. Retrieved on March 19, 2018, from : https://www.southsudanmedicaljournal.com
U. Ezeobi Stella et.al. (2016). A review of abnormal birth positions and complications in Uyo, Akwa Ibom State. Journal of Experimental and Clinical Anatomy. 15(1) : 5-8. [online]. Retrieved on March 19, 2018, from : https://www.jecajournals.org

Published

2019-02-01

How to Cite

Winalaivanakoon, C. (2019). Common abnormalities during labour: Applied to teaching nursing students. Journal of Nursing, Siam University, 19(37), 135–147. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/article/view/154645