Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • ผลงานที่ส่งมาพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใดๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้อื่น หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาในวารสารอื่น เนื้อหามีความน่าสนใจ ทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางพยาบาลศาสตร์ได้ กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความเคยนำเสนอในการประชุมวิชาการ ผู้นิพนธ์ต้องแจ้งในเชิงอรรถของบทความโดยระบุชื่อการประชุม และปีที่นำเสนอ

 • ผู้ที่ส่งบทความเพื่อขอพิจารณาเผยแพร่ในวารสารจะต้องชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ หากต้องการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ชำระ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และหากต้องการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ชำระ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  ตามแบบฟอร์ม วพมส01 ดาวน์โหลด Payment

  ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง jsiamns@siam.edu หรือส่งในระบบออนไลน์บทความของท่านที่ Add discussion เมื่อบทความผ่านการคัดกรองเบื้องต้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร

  เพื่อดำเนินการส่งผู้ทรงคุณวุฒิ

  กอง บก.สงวนสิทธิ์การคืนค่าจัดเตรียมบทความ หากบทความดังกล่าวได้รับการพิจารณาไม่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

 • ทุกบทความต้องมีหนังสือรับรองโดยผู้ร่วมนิพนธ์ลงนามทุกท่าน

  ดาวน์โหลด Ethics

 • การกรอกชื่อผู้นิพนธ์ในระบบออนไลน์

  ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

 • เอกสารต้นฉบับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word ตัวอักษร TH Sarabun

  สามารถ download Template งานวิจัย

  ตามแบบฟอร์ม Template งานวิจัย ดาวน์โหลด

  download Template บทความวิชาการ href="https://drive.google.com/file/d/1G6RqKwz73NJ2pYU7SBlM7CDgU14gFv3t/view?usp=sharing"

  บทความวิจัย 10 -13 หน้าและบทความวิชาการ 8-10 หน้า รวมเอกสารอ้างอิง ตาราง และรูป

  Author Guidelines

Author Guidelines

   

research article

Research Articles

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.