About the Journal

 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวารสารวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการศึกษาทางการพยาบาล

(ISSN 1513-5454)

     ปี 2543 จัดทำวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 1 ฉบับที่ 1 

     ปี 2554 ประกันคุณภาพวารสารในระบบฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)   กลุ่ม 2

     ปี 2558 ประกันคุณภาพวารสารในระบบฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)   กลุ่ม 1 

     ปี 2559 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์

     ปี 2563 ประกันคุณภาพวารสารในระบบฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)   กลุ่ม 2   

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และใช้กระบวนการปิดบังชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Double-blind Review Processes)

บทความที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

กำหนดออกเล่มวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

- มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ 7 - 10 บทความในเดือนกรกฎาคม) 

- กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ 7 - 10 บทความในเดือนมกราคมปีถัดไป)