Archives

 • July-December
  Vol. 22 No. 43 (2021)

 • Journal of Nursing, Siam University (July-December)
  Vol. 19 No. 37 (2018)

  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับนี้มีบทความวิจัย และวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย  โดยเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่เป็น 10 เรื่อง ในฉบับนี้มีบทความเกี่ยวข้องกับอัตรากำลังพยาบาล การพยาบาลเพื่อการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงแก่ผู้มีความเสี่ยงหรือเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อาทิ อัตรากำลังพยาบาลกับผลลัพธ์ด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง  และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลในทศวรรษที่เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว เช่น การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้แบบนำตนเอง สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และความคาดหวังของนักศึกษาต่อรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศไทยและ STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย  ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยในระหว่างการคลอด: การนำไปใช้ในการสอนนักศึกษาพยาบาล  เป็นต้น

 • Journal of nursing, Siam University
  Vol. 18 No. 35 (2017)

  ฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพการพยาบาลทั้งผู้ปฎิบัติการ ผู้ผลิตนักศึกษาพยาบาล นอกจากยังมีบทความวิจัยในการดูแล ให้การพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้ลูกหลาน และทีมสุขภาพได้ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

1-10 of 11