การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Main Article Content

อาทิตยา ดวงมณี
อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์
อมรทิพย์ ณ บางช้าง

Abstract

This study aimed to investigate the needs assessment of maritime medicine knowledge of the faculty members at Royal Thai Navy College of Nursing (RTNCN). The subjects were 35 RTNCN faculty members. The research instruments were expert interview form about maritime medicine knowledge and 60 items of rating scales questionnaire was designed to identify needs of maritime medicine knowledge by using the dual-response format. The reliability of questionnaire was 0.99. The response rate was 82.86 %. The data was analysed for frequency, percentage, mean, standard deviation, and needs assessments by using Modified Priority Needs Index (PNI modified)
  The results showed RTNCN faculty members had the needs of maritime medicine knowledge are needed to be developed in every aspects. The needs of knowledge were: 1) Aviation medicine (PNI modified = 1.45) 2) Knowledge related to Maritime medicine (PNI modified = 1.30) 3) Naval medicine (PNI modified = 1.00) 4) Occupational medicine (PNI modified = 0.99) 5) Emergency medicine (PNI modified = 0.82) and 6) Underwater and hyperbaric medicine (PNI modified = 0.73) respectively.  It was complied with RTNCN faculty members self-evaluation that they had a low level of maritime medicine knowledge in every aspects (Mean = 1.69 - 2.49, SD = 0.64 - 0.81), while Aviation medicine aspect was at the lowest level (Mean = 1.48, SD = 0.64). Moreover, the self expectation about the needs of marine medicine knowledge in every aspects were at high level (Mean = 3.63 - 4.31, SD = 0.72 - 1.02).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

1. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. อัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน); 2557

2. กรมแพทย์ทหารเรือ. แผนยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ. 2559 – 2562. กรุงเทพมหานคร: สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ; 2558

3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ; 2555

4. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2562. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ; 2559

5. ชัยภัทร แกล้วกล้า, ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช, อติพงษ์ สุจิรัตน์, ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์, บรรณาธิการ. เวชศาสตร์ทางทะเล. นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง; 2557

6. สุวิมล ว่องวาณิช. การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558

7. Witkin BR, Altschuld JW. Planning and conducting needs assessments: a practical guide. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 1995

8. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย: คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555

9. Takdhada S. The development of maritime medicine for Royal Thai Navy participating ASEAN community. Royal Thai Navy Medical Journal 2015;42(2):43-58. (in Thai)

10. ประวิณ ญาณอภิรักษ์, บรรณาธิการ. การพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558

11. กรมแพทย์ทหารเรือ. 100 ปี กรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพมหานคร: พยัญชนะ; 2559

12. เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ. ความรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน (สัมภาษณ์). กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน; 15 กรกฎาคม 2558

13. กรมแพทย์ทหารเรือ. บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทเวชศาสตร์ทางทะเลกับสวัสดิภาพมนุษยชาติ; 29-31 สิงหาคม 2549. กรุงเทพมหานคร: กรมแพทย์ทหารเรือ; 2549

14. กรมแพทย์ทหารเรือ. มหกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560. กรุงเทพมหานคร: กรมแพทย์ทหารเรือ; 2560