การจัดการความรู้ : เครื่องมือขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรขีดสมรรถนะสูง

Main Article Content

ธนพร แย้มสุดา

Abstract

Knowledge management is a tool in managing an organization towards becoming a learning organization. The learning organization means an organization that knowledge is taking place throughout an organization, go through self-transformation, create new innovations in response to current dynamics, evaluate and analyze its performance, work on human resources development, and improve its productivity and efficiency to meet with target goals by connecting management with other dimensions. These organizations will have the ability to adapt to the changing environment effectively, deliver quality outcomes, and finally, be recognized as a high performance organization. This article presents the concept of knowledge management, the connection between knowledge management, learning organization and high performance organization. And the way of using knowledge management to drive the learning organization and high performance organization effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article

References

1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือคำาอธิบายและแนวปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. กรุงเทพมหานคร:สิรบุตรการพิมพ์; 2546

2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558.กรุงเทพมหานคร: วิชั่น พรินท์ แอนด์ มีเดีย; 2557

3. Nonaka I, Takeuchi H. The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University; 1995

4. Marquardt MJ. Building the learning organization: a systems approach to quantum improvement. New York: McGraw-Hill; 1995

5. Marquardt MJ. Building the learning organization for human resource development amomg ASEAN countries. National Conference Proceeding. Faculty of Human Development, Ramkhamhaeng University; 2017

6. Senge PM. The Fifth Discipline: The art & practice of the learning organization. New York: Double Day, 1990

7. วิเชียร คงเทพ. องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization). [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2560]. แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/332542

8. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561). [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2560]. แหล่งที่มา:http://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/document/text_yutasad_2.pdf

9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง; 2551

10. ธนพร แย้มสุดา. การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชั้นนายเรือ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพมหานคร: กรมแพทย์ทหารเรือ. (อัดสำาเนา); 2559