ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  • อุเทน หินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 659 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.82-0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาบรรยายลักษณะข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}=3.97, S.D.=0.86) ด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านห้องปฏิบัติการ (gif.latex?\bar{x}= 4.03, S.D.=0.85) รองลงมา คือ ด้านห้องสมุด (gif.latex?\bar{x}=4.02, S.D.=0.80) ด้านห้องเรียน (gif.latex?\bar{x}=4.00, S.D.=0.82) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (gif.latex?\bar{x}=3.74, S.D.=1.02) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ประกันคุณภาพ. (2563). ตัวบ่งชี้ที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้. [เว็บบล็อก]. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2563. จาก ttps://sites.google.com/site/qapaphuket/taw-bng-chi-thi-6

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (2558). รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. [เว็บบล็อก]. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2564. จาก https://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=207

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. (2560). แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ 10 ปี. [เว็บบล็อก]. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2564. จาก http://www.plan.lpru.ac.th/web2015/file/plan10year.pdf

วารุณี ภาชนนท์. (2551). ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. (วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย).

ศุภกฤต พริ้วไธสง. (2561). การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิชาการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 เดือนมกราคม – เมษายน 2561, 79-84.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557). คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560. พิมพ์ที่ : ภาพพิมพ์. (น. 43).

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2563). แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นเมื่อ 8 สิงหาคม 2563. จาก http://cid.buu.ac.th/information/QCL.pdf

สีอำพัน อยู่คงคร้าม จำรูญ จิรัฏฐิติ1 และ ดวงพร แหล่งหล้า. (มปป.). ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, [เว็บบล็อก]. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2564. จาก https://bkkthon.ac.th/home/user_files/department/department-24/files/21.ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะสา%20(1).pdf

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. New York: Harper and Row Publication.

เผยแพร่แล้ว
2021-08-26
ประเภทบทความ
บทความวิจัย