ติดต่อ

กองทรัพยากรบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

e-mail : muhr@mahidol.ac.th
Tel: 66(0)2849-6288

ผู้รับผิดชอบหลัก

เบญจมาศ มะหมัดกุล
กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-8496239

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายศิริชาติ วรรณสวาท
เบอร์โทรศัพท์ 02-8496285