การพัฒนาการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • นงนภัส ขันธ์ดวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

คำสำคัญ:

การดำเนินงาน, โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)

วัสดุและวิธีการวิจัย : กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จำนวน 33 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย : ผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ (1) การกำหนดและประกาศนโนบาย “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” โดยผู้บริหาร และประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกเครือข่ายสุขภาพ (2) แต่งตั้งคณะทำงาน“โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” (3) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) และนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (4) คัดเลือก จัดทำมาตรฐาน และดำเนินการตรวจสอบ 5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายสุขภาพ และ (6) กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

สรุปและข้อเสนอแนะ : ผลการวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้ได้แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ดังนั้นควรนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

References

กองบริหารการสาธารณสุข. มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: บอร์นทูบีพับลิชชิ่ง; 2561.

นปภัช นฤคนธ์. ระบบบริการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2563;29(5):884-96.

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข. กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยฉบับที่สอง พ.ศ.2560-2579. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2560.

Krause M V. Hunscher M A. Food. Nutrition and Diet Therapy. Philadelphia : W.B. Saunders Company; 1972.

Lawler, Marilyn R. Normal and Therapeutic Nutrition. New York : Macmillan Publishing Co Inc; 1977.

พงศ์ธร เกียรติดำรงศ์, บรรณาธิการ. Nutrition update. กรุงเทพฯ: พราวเพรส (2002) จำกัด; 2556.

Prosser-Loose E J, Verge V M, Cayabyab F S, Paterson P G. Protein-energy malnutrition alters hippocampal plasticity-associated protein expression following global ischemia in the gerbil. Curr Neurovasc Res. 2010;7(4):341-60.

Kang Y, Lee H S, Paik N J, Kim W S, Yang M. Evaluation of enteral formulas for nutrition, health, and quality of life among stroke patients. Nutr Res Pract. 2010;4(5):393-9.

กองบริหารการสาธารณสุข. มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปถอดภัย (Food Safety Hospital). นนทบุรี: บริษัท บอร์น ทู บี พับลิซชิ่ง จำกัด; 2560.

วิจารณ์ พานิช. การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : Transformative Learning. วารสารบัณฑิตศึกษา. 2563;14(2):241-50.

จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร. ถอดบทเรียน (นอกกรอบ) เรื่องเล่าวิธีวิทยาถอดบทเรียนผ่านประสบการณ์การทำงาน. กรุงเทพฯ: โครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ; 2553.

วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม; 2548.

Deming w. Edwards. Out of the Crisis. MIT Center for Advanced Engineering Study; 1986.

อภิชัย พันธเสน. สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.

น้ำทิพย์ จองศิริ, วัชรพงษ์ แสนใจยา. การพัฒนาการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลแพร่. วารสารโรงพยาบาลแพร่. 2564;29(1):65-79.

วิไลวรรณ สาครินทร์. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดสงขลา. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2564;15(1):226-40.

พิสมัย บุษบุญ, มะลิวรรณ อังคณิตย์. การพัฒนาแนวทางการจัดบริการงานด้านโภชนาการภายในโรงพยาบาลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน. 2566;8(1):153-65.

พรสวรรค์ ไชยคุณ, นฤมล สินสุพรรณ, สุทิน ชนะบุญ. การพัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในตลาดสด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเปลือยน้อย อำเภอเปลือยน้อย จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2563;13(2):407-13.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-23 — Updated on 2024-03-26

Versions