กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการจัดการตนเองต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรังในโรงพยาบาลอาจสามารถ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy