ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลตติยภูมิ

ผู้แต่ง

  • อติพร ไชยวงค์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

คำสำคัญ:

หญิงตั้งครรภ์, ความรู้สึกเครียด, โรงพยาบาลตติยภูมิ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับของความรู้สึกเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

รูปแบบการวิจัย : การศึกษาที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study)

วัสดุและวิธีการวิจัย : หญิงตั้งครรภ์อายุระหว่าง 18-45 ปี จำนวณ 420 คน ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชระหว่างเดือน กรกฎาคม 2565 - มิถุนายน 2566 โดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านแบบวัดความรู้สึกเครียด T-PSS-10 โดยใช้สถิติ Multiple logistic regression analysis ในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเครียด

ผลการวิจัย : หญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการฝากครรภ์ที่ประกอบอาชีพรับจ้างจะมีโอกาสมีความเครียดมากกว่าผู้ที่กำลังศึกษาหรือว่างงาน 2.21 เท่า (Adjusted OR=2.21, 95%CI: 1.13–4.30, p=.020) หญิงตั้งครรภ์ที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสมีความเครียดมากกว่าผู้ที่กำลังศึกษาหรือว่างงาน 2.89 เท่า (Adjusted OR=2.89, 95%CI: 1.07–7.81, p=.037) หญิงตั้งครรภ์ที่มีสามีประกอบอาชีพอื่นจะมีโอกาสมีความเครียดมากกว่าผู้ที่มีสามีกำลังศึกษาหรือว่างงาน 4.85 เท่า (Adjusted OR=4.85, 95%CI: 1.05–22.47, p=.044) หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วนจะมีโอกาสมีความเครียดมากกว่าผู้ที่มีดัชนีมวลกายปกติ 1.82 เท่า (Adjusted OR=1.82, 95%CI: 1.02–3.24, p=.042) และหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับสามีจะมีโอกาสมีความเครียดมากกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหานี้ 10.01 เท่า (Adjusted OR=10.01, 95%CI: 3.34–30.03, p<.001)

สรุปและข้อเสนอแนะ : ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกเครียดของหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ การหย่าร้าง, การแยกกันอยู่ระหว่างสามีภรรยา, การได้รับการบาดเจ็บจากการทำร้ายร่างกาย และการไม่เข้าใจกันในครอบครัว

References

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือคลายเครียด. นนทบุรี: สำนักสุขภาพจิตสังคม; 2555.

Lilliecreutz C, Larén J, Sydsjö G, Josefsson A. Effect of maternal stress during pregnancy on the risk for preterm birth. BMC Pregnancy and Childbirth. 2016;16:5.

Khashan A S, McNamee R, Abel K M, Mortensen P B, Kenny L C, Pedersen M G1, et al. Rates of preterm birth following antenatal maternal exposure to severe life events: a population-based cohort study. Hum Reprod. 2009;24(2):429-37.

László K D, Liu X Q, Svensson T, Wikström A-K, Li J, Olsen J, et al. Psychosocial stress related to the loss of a close relative the year before or during pregnancy and risk of preeclampsia. Hypertension. 2013;62:183-9.

Zhu P, Huang W, Hao J-H, Huang K, Jiang X-M, Tao F-B. Time-specific effect of prenatal stressful life events on gestational weight gain. Int J Gynaecol Obstet. 2013; 122(3):207-11.

Precht D H, Andersen P K, Olsen J. Severe life events and impaired fetal growth: a nation-wide study with complete follow-up. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(3):266-75.

Cunningham F G, Leveno K J, Bloom S L, Dashe J S, Hoffman B L, Casey B M, et al. Williams Obstetrics. 25 (Edition). United States: McGraw-Hill Education; 2019.

Han A A, Vrana J, Mitchell C, Jonathan, Boyd W. Identification of Biomarkers Related to Perceived Stress Scale-10 and the Evaluation of the Survey Components. J Med Genomics Biomark. 2015;2:1-5.

Vijayaselvi R, Beck M M, Abraham A, Kurian S, Regi A, Rebekah G. Risk Factors for Stress During Antenatal Period Among Pregnant Women in Tertiary Care Hospital of Southern India. J Clin Diagn Res. 2015;9(10):1-5.

Ahmed A E, Albalawi A N, Alshehri A A, AlBlaihed R M, Alsalamah M A. Stress and its predictors in pregnant women a study in Saudi Arabia. Psychol Res Behav Manag. 2017;10:97-102.

Engidaw N A, Mekonnen A G, Amogne F K. Perceived stress and its associated factors among pregnant women in Bale zone Hospitals Southeast Ethiopia a cross-sectional study. BMC Res Notes. 2019;12:1-6.

Kashanian M, Faghankhani M, YousefzadehRoshan M, EhsaniPour M, Sheikhansari N. Woman’s perceived stress during pregnancy Stressors and pregnancy adverse outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 34(2):207-15.

Lau Y, Yin L, Maternal obstetric variable, perceived stress and health-related quality of life among pregnant women in Macao China. Midwifery. 2011;7(5):668-73.

Pantha S, Hayes B, Yadav B K, Sharma P, Shrestha A, Gartoulla P. Prevalence of Stress among Pregnant Women, Attending Antenatal Care in a Tertiary Maternity Hospital in Kathmandu, J Women’s Health Care. 2014;3(5):1-5.

Shishehgar S, Dolatian M, Majd H A, Bakhtiary M. Perceived Pregnancy Stress and Quality of Life amongst Iranian Women, Glob J Health Sci. 2014;6(4):270-77.

Thongsomboon W, Kaewkiattikun K, Kerdcharoen N. Perceived Stress and Associated Factors Among Pregnant Women Attending Antenatal Care in Urban Thailand. Psychology Research and Behavior Management. 2020;13:1115-22.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-08