การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

ผู้แต่ง

  • วัชรียา โภคเสถียร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

คำสำคัญ:

การพัฒนาระบบ, การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสถานการณ์ พัฒนาระบบ และประเมินผลลัพธ์ระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)

วัสดุและวิธีการวิจัย : ผู้ร่วมดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยผู้ใช้บริการ  พยาบาลวิชาชีพและผู้ร่วมวิจัย ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2566 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ วิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนาระบบบริการ และประเมินผลลัพธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก แบบประเมินการปฏิบัติ แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย : ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ พบปัญหาการบริการทั้งด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ ระยะพัฒนาระบบบริการพบว่ามีกระบวนการพัฒนา 2 วงจรคุณภาพเกี่ยวกับ 1) การนำส่งต่อผู้ป่วยเข้าตรวจที่โซนผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 2) ตรวจคัดกรองโดยพยาบาล 3) การปฏิบัติตาม CPG 4) การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) 5) การจำหน่าย 6) การส่ง Cases กับพยาบาล ARI คลินิก พร้อมแนบใบคัดกรองฯ  7) ติดป้ายแจ้งเตือนที่เปลนอน/รถเข็น (ในกรณี ATK +ve) และ 8) ปิดผ้าปิดปาก/จมูกให้ผู้ป่วย ระยะประเมินผลพบว่า การปฏิบัติตาม CPG การดูแลผู้ป่วยและพยาบาลเป็นผู้คัดกรอง (100.0%) แจ้งทีม SRRT ควบคุมติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (90.0%) การส่งต่อ Cases กับพยาบาล ARI คลินิกแนบใบคัดกรองและปิดผ้าปิดปาก/จมูกให้ผู้ป่วย (100.0%)

สรุปและข้อเสนอแนะ : ผลการศึกษานี้ขี้ให้เห็นว่าระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว และได้มาตรฐาน

 

References

Division of Academic and Planning, Sirindhorn Hospital. Annual report 2016. Bangkok: Sirindhorn Hospital; 2016.

กรมควบคุมโรค. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV). กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2563.

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช จังหวัดอุดรธานี; 2565.

จริยา ชื่นศิริมงคล, เลิศศิลป์ เอี่ยมพงษ์. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย/ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องตรวจผู้ป่วยนอกติดเชื้อทางเดินหายใจ (OPD ARI). วชิรสารการพยาบาล. 2565;27(2):27-37.

Garritty C M, Norris S L, Moher D. Developing WHO rapid advice guidelines in the setting of a public health emergency. J Clin Epidemiology. 2017;82:47-60.

วัลทณี นาคศรีสังข์. ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. 2564;4:82-8.

Deming W E, Orsini J N. The essential Deming: Leadership principles from the father of quality management. McGraw-Hill; 2013.

สุคนธ์ทิพย์ ปัตติทานัง, ดวงแก้ว ศรีเคน, ศิริขวัญ ทิพสีลาด, อนุชา ไทยวงษ์, ปาริชาติ วันชูเสริม. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ที่มีภาวะปอดอักเสบ. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 2566;20(2):126-37.

นิดา เมตจิตกุล, แสงดาว ศรีสังสิทธิสันติ, ปานจิตร์ วงศ์ใหญ่. ผลของการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง. ลำปาง. กลุ่มการพยาบาล; 2559.

พัชรินทร์ นาคะอินทร์. ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 แผนกอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลสกลนครวารสารโรงพยาบาลสกลนคร. 2565;25(3):99-109.

อรวิชชา ศรีขาวรส. ผลของการใช้รูปแบบการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันร่วมกับการคัดกรองด้วยระบบสัญญาณเตือนอาการเปลี่ยนแปลงต่อความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2562.

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางการจัดบริการผู้ป่วยสำหรับสถานพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2567]. เข้าถึงได้จาก: https://covid19.dms.go.th/Content/SelectLandding_page?contentId=179

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-08 — Updated on 2024-02-08

Versions