การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกที่ต้องการดูแลความยุ่งยากซับซ้อน : กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • กฤติยา แสงเนตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก, โรคต้อกระจก

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ที่ต้องการดูแลความยุ่งยากซับซ้อน ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กรณีศึกษา 2 ราย

รูปแบบการศึกษา : Case study design

วัสดุและวิธีการวิจัย : เปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 ราย เลือกแบบเจาะจง ในผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ต้องการดูแลความยุ่งยากซับซ้อน ศึกษาประวัติผู้ป่วย การรักษาพยาบาล โดยรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยใช้แนวคิด 11 แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน  และกระบวนการพยาบาล ในการประเมินภาวะสุขภาพ กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล วางแผน และปฏิบัติการพยาบาลตามข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล แล้วประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะราย ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลการศึกษา : พบว่า กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย มองเห็นชัดขึ้น อาการปวดทุเลา ไม่พบอุบัติการณ์พลัดตก หกล้ม หรือภาวะติดเชื้อ และสามารถปฏิบัติตัวได้ตามคำแนะนำ

สรุปและข้อเสนอแนะ : การพยาบาลผู้ป่วยต้อกระจก โดยนำหลักปฏิบัติในการพยาบาล มีความยุ่งยาก และซับซ้อน เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีอาการ และการเกิดโรคที่แตกต่างกัน จึงต้องนำความรู้ทางวิชาการทฤษฎีต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยมาปรับใช้กับบริบทของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย

References

อรวสี จุทอง, วิวรรณ ศันสนยุทธ, ชวิต สนธิสมบัติ. BASIC OPHTHALMOLOGY จักษุวิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ์; 2562.

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์. จักษุวิชาการ. เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย; 2561.

จรัส สุวรรณเวลา, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ชานิ จิตตรีประเสริฐ. เส้นทางสู่การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน. กรุงเทพฯ: ดีไซร์; 2549.

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล. ตำราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน; 2551.

ธัญรดี จิรสินธิปก, เพียงใจ เจิมวิวัฒน์กุล, สุวิภา นิตยางกูร, สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ, สารา วงษ์เจริญ. มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2551.

พรศิริ พันธสี. กระบวนการพยาบาล&แบบแผนสุขภาพ: การประยุกต์ใช้ทางคลินิก. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์อักษร จำกัด; 2555.

อารี ชีวเกษมสุข. กระบวนการพยาบาล และการประเมินสุขภาพ: ทฤษฎี และการปฏิบัติ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2551.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-01