การส่งเสริมการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง: กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ผู้แต่ง

  • ณกานต์ ศิริศักดิ์เกษม โรงพยาบาลพล

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุพึ่งพิง, การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิง

วัสดุและวิธีการศึกษา : การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย ที่เข้ารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลพล  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการศึกษา ระหว่างเดือน มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2566 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบเก็บรวบรวมข้อมูล เวชระเบียนผู้ป่วย การสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน พยาธิสภาพของโรค การรักษา การวางแผนและปฏิบัติการพยาบาลตามข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล

ผลการศึกษา : พบว่าผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีปัญหาที่เหมือนกัน คือ มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง  ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันลดลง เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และผู้ดูแลขาดความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับโรค ผู้ป่วยรายที่ 1 มีการรับรู้ต่อสภาวะสุขภาพของตัวเองดี แต่ขาดแรงจูงใจแรงกระตุ้นในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ มีความพร้อมด้านผู้ดูแล ทำให้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยมีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ป่วยรายที่ 2 มีปัญหาด้านการสื่อสารและการรับรู้จากภาวะสองเสื่อม ในการพยาบาลผู้ศึกษาต้องให้คำแนะนำ และ Empowerment ผู้ดูแลเป็นหลัก แต่ผู้ดูแลเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว มีความเหน็ดเหนื่อย ทำให้การดูแลบกพร่อง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ :  ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการดูแลต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

References

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ. คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ. นนทบุรี; 2560.

ทิฐินันท์ บุญเต็ม. การพยาบาลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังมีภาวะพึ่งพิง : กรณีศึกษา. วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม. 2565;6(11):66-84.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. Health Data Center [อินเทอร์เน็ต]. ขอนแก่น: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น; 2565 [เข้าถึงเมื่อ 10 ต.ค. 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://kkn.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php.

คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ พ.ศ.2564. นนทบุรี; 2564.

ทิตยาวดี อินทรางกูร. กระบวนการพยาบาลชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย. บุรีรัมย์: เรวัตการพิมพ์; 2564.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่. นนทบุรี; 2559.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-01