การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง : กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • ณิชชารีย์ ภูมิพาณิชย์ชัย โรงพยาบาลพล

คำสำคัญ:

การพยาบาลโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย, การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง : กรณีศึกษา 2 ราย

วิธีดำเนินการ : เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 ราย ที่เข้ารักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอก การสัมภาษณ์ญาติ กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลโดยใช้แนวคิดแบบประเมินผู้ป่วยตามแบบแผนทางด้านสุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลตามข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล

ผลการศึกษา : พบว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 2 ราย มีปัญหาทางการพยาบาลที่เหมือนกันคือมีของเสียคั่งในร่างกายเนื่องจากหน่วยไตเสื่อมหน้าที่ มีภาวะซีดจากการสร้าง erythropoietin ลดลง มีภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ นอนหลับไม่สนิท วิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ส่วนการพยาบาลที่แตกต่างกันคือ ผู้ป่วยรายที่ 1 มีโรคร่วมเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปอดทั้ง 2 ข้างมีเสียงหวีด ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 มีโรคร่วมเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จึงมีภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำ

สรุปและข้อเสนอแนะ : การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพยาบาลต้องมีความรู้ และทักษะสำหรับการประเมินอาการ และอาการหลัก สังเกตอาการผิดปกติอย่างครอบคลุม

References

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.2565. บริษัทศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด; 2565.

ลัดดาวัลย์ หมื่นแก้ว. การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องที่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้อง: กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 2562;16(2):112-22.

เยาวลักษณ์ พวงจิตร. การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องที่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้อง: กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 2563;17(3):148-65.

เพชรรุ่ง อิฐรัตน์. การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องที่มีการติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม. 2561;15(2):95-110.

สุภร บุษปวนิช. คู่มือการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องในชุมชน. สงขลา: วนิดาการพิมพ์; 2552.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-01-15 — Updated on 2024-01-19

Versions